Galvanizér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Galvanizér

Galvanizér chemicky alebo elektrochemicky pokovováva kovové materiály, samostatne pripravuje galvanizačný kúpeľ. Obsluhuje zariadenia na chemickú úpravu povrchov, riadi pokovovacie procesy.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Sintrovač
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8122 - Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov
SK ISCO-08 8122002 - Galvanizér
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Zušľachťovač kovov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 chemická fyzika
 • stupeň EKR 4 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 4 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 4 technológia galvanického pokovovania
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
  Špecifikácia:
  systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 manipulácia s polotovarom alebo výrobkom pri galvanizovaní
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov, zariadení, náradia a pomôcok na chemicko-tepelné spracovanie kovov
 • stupeň EKR 4 obsluha programovateľných zariadení na striekanie povrchu a ďalšie povrchové úpravy
 • stupeň EKR 3 meranie a kontrola výsledkov galvanizovania - hrúbky nanesenej vrstvy a kvality povrchu
 • stupeň EKR 3 ručná a strojová manipulácia so surovinami, polotovarmi a hotovými výrobkami pri opracovávaní a uskladňovaní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie