Morič

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Morič

Morič riadi proces povrchovej úpravy hutných polotovarov a výrobkov morením, kontroluje jednotlivé procesy a obsluhuje kontinuálne moriace linky. Vykonáva práce súvisiace s prípravou surovín, kúpeľov a technologických zariadení.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Operátor moriacej linky
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8122 - Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov
SK ISCO-08 8122001 - Morič
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Zušľachťovač kovov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 4 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia
 • stupeň EKR 3 technológia pre tepelné spracovanie kovov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha programovateľných zariadení na striekanie povrchu a ďalšie povrchové úpravy
 • stupeň EKR 4 príprava kúpeľov na morenie, fosfátovanie, eloxovanie
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení na chemické, elektrochemické a žiarové vytváranie povlakov
 • stupeň EKR 4 riadenie priebehu chemického, elektrochemického a žiarového vytvárania povlakov na kontinuálnych linkách
 • stupeň EKR 3 obsluha technologických zariadení na prečerpávanie chemických kvapalných látok, nastavovanie potrubných ciest s členitým rozvodom
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie