Apretovač

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Apretovač

Apretovač pomocou ručného náradia a strojného zariadenia na brúsenie odliatkov finalizuje povrch surového odliatku (odstraňuje jadrá, náliatky, otrepy, zabrusuje deliacu rovinu a pod.).

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Čistič
Dorábač
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8121 - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 8121013 - Apretovač
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Hutník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 technológia brúsenia
  Špecifikácia:
  Zabrusovanie deliacej roviny odliatkov.
 • stupeň EKR 1 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
  Špecifikácia:
  Základné vlastnosti zliatin na odliatky.
 • stupeň EKR 1 hutnícka a zlievarenská výroba
  Špecifikácia:
  Odstraňovanie jadier z odliatkov.
 • stupeň EKR 1 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
  Špecifikácia:
  Základné postupy nadstavenia a ošetrenia zariadení na apretáciu odliatkov.
 • stupeň EKR 1 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 1 druhy brúsok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
 • stupeň EKR 1 ručné ostrenie nástrojov (napr. sústružníckych nožov, vrtákov a pod.)
 • stupeň EKR 1 úpravy a dokončovanie povrchov strojových súčiastok brúsením a leštením
  Špecifikácia:
  Úprava povrchu odliatkov.
 • stupeň EKR 1 obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
  Špecifikácia:
  Hlavne na brúsenie odliatkov.
 • stupeň EKR 1 ručné obrábanie a spracovávanie kovového materiálu a plastov
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 1 odstránenie pieskového jadra, náliatku a otrepu z odliatku
 • stupeň EKR 1 kontrola rozmerov, tvaru a akosti povrchu odliatkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie