Peciar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Peciar

Peciar zabezpečuje prevádzku pecnej linky na tepelné spracovanie suroviny, vsádzku do pece, správnu činnosť horákov, kontrolu procesu tepelnej úpravy suroviny a dodržiavanie technologických noriem. Kontroluje správnosť výpalu. Riadi a obsluhuje stroje a zariadenia na dopravu vstupnej suroviny a výpalu, odprašovacie zariadenia technologickej linky.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Palič
Peciar v chemickej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8121 - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 8121012 - Peciar
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Hutník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
 • stupeň EKR 4 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 4 termomechanika
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 3 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 3 točivé stroje vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia na dopravu surovín
 • stupeň EKR 4 poznanie zariadení na tepelné spracovanie surovín
 • stupeň EKR 4 poznanie odprašovacích zariadení
 • stupeň EKR 4 úpravárenské procesy
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia na tepelné spracovanie surovín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha strojového zariadenia a sústav pásových dopravníkov pri prísune sypkých materiálov
 • stupeň EKR 4 obsluha jednoduchých upravárenských strojov a zariadení (drtičov uhlia, čerpadiel, odstrediviek, dopravníkov) v úpravovni surovín
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení v hutníctve
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a strojných súčastí v hutníctve
 • stupeň EKR 4 obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení výrobných liniek používaných v rôznych výrobných a nevýrobných odvetviach
 • stupeň EKR 4 obsluha, riadenie, zabezpečovanie a kontrola prevádzky výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení s rôznym stupňom mechanizácie a automatizácie a ich doplnkových (napr. dopravných) zariadení, používaných v rôznych výrobných odvetviach
 • stupeň EKR 4 obsluha rotačných a šachtových pecí
 • stupeň EKR 3 obsluha separačných zariadení, vibračných podávačov
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení zaisťujúcich odsun a prísun do pece
 • stupeň EKR 4 odber vzoriek pre kontrolu kvality výpalu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie