Operátor tvárniaceho zariadenia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor tvárniaceho zariadenia

Operátor tvárniaceho zariadenia obsluhuje a riadi technologické stroje a zariadenia vo výrobnom procese tvárnenia, kontroluje údaje na riadiacich paneloch a prevádzanie základných korekcií chodov technologických strojov a zariadení, sleduje a koordinuje chod technologických strojov a zariadení, prevádza funkčné skúšky, overuje a vyhodnocuje predpísané parametre technologických strojov a zariadení. Kontroluje materiály na strojných zariadeniach, obsluhu lisovacích, tvárniacich, dierovacích, rovnacích, kalibrovacích strojov, hotové výrobky a určuje príčiny závad a nezhodné výrobky, vrátane stanovenia opatrení na ich odstránenie.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Tvárnič
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 8121 - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 8121009 - Operátor tvárniaceho zariadenia
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Valcovač (lisovač) kovov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia kováčstva
 • stupeň EKR 3 technológia valcovania kovov
 • stupeň EKR 3 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha kovacích lisov s programovým riadením
 • stupeň EKR 3 rovnanie kovov pod lisom a pomocou ohrevu
 • stupeň EKR 3 obsluha kováčskych pecí a vyhní
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov na rovnanie zložitých výkovkov, výliskov, výstrižkov, výpalkov a zvarencov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov na valcovanie krúžkov
 • stupeň EKR 3 obsluha bucharov a kovacích lisov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie