Operátor zlievarenských strojov a zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zlievarenských strojov a zariadení

Operátor zlievárenských strojov a zariadení sa podieľa na výrobe odliatkov pri použití zlievarenských technológií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Obsluha odlievacieho stroja
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8121 - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 8121015 - Operátor zlievarenských strojov a zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Hutník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
 • stupeň EKR 3 spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
  Špecifikácia:
  vrátane automatizovaných pracovísk
 • stupeň EKR 3 kovové materiály a zliatiny na výrobu odliatkov a ich technologické vlastnosti
 • stupeň EKR 2 chyby odliatkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha strojov na výrobu zlievarenských jadier
 • stupeň EKR 3 odlievanie foriem v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 3 príprava formovacích a jadrových zmesí
 • stupeň EKR 3 základné nastavovanie a obsluha zlievarenských strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 obsluha a základná údržba taviacich zariadení a zariadení sekundárnej metalurgie
 • stupeň EKR 3 používanie regeneračného systému formovacích zmesí
 • stupeň EKR 3 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v zlievárenskej výrobe
 • stupeň EKR 3 výroba odliatkov liatím tekutého kovu do pieskovej alebo kovovej formy
 • stupeň EKR 3 posudzovanie a kontrola priebehov technologických procesov pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 3 meranie rozmerov, tvarov, vzájomné polohy prvkov a akosť povrchu foriem, jadier a odliatkov
 • stupeň EKR 3 obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojového zariadenia a liniek na zhotovovanie a formovanie odliatkov
 • stupeň EKR 2 manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie