Hutník vysokopeciar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hutník vysokopeciar

Hutník vysokopeciar obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe surového železa, ktoré slúžia na prípravu jednotlivých zložiek vsádzky do vysokej pece, váženie a dávkovanie substrátov a na ich dopravu k jednotlivým technologickým celkom vysokej pece; vykonáva činnosti súvisiace so spracovaním vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe surového železa; vykonáva kontrolnú činnosť a bežnú údržbu na obsluhovaných zariadeniach.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Strojník aglomerácie
Troskár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8121 - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 8121007 - Hutník vysokopeciar
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Hutník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 3 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 3 technológia výroby surového železa
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v metalurgických postupoch a v technických podkladoch pri tavení kovov a taviacich agregátov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení v hutníctve
 • stupeň EKR 3 riadenie chodu vysokej pece vo výrobe a odpichu surového železa
 • stupeň EKR 3 obsluha strojového zariadenia a sústav pri prísune sypkých materiálov
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení zaisťujúcich vykládku a nakládku produktov vysokej pece
 • stupeň EKR 3 riadenie ovládacích panelov na dopravu komponentov vysokej pece podľa jednotlivých druhov, pásovými dopravníkmi a ďalšími technologickými zariadeniami
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch pri riadení, organizovaní a kontrole technologického postupu pri výrobe produktov vysokej pece
 • stupeň EKR 3 príprava surovín vysokopecnej vsádzky v predpísanom poradí a množstve
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych technologických zariadení zaisťujúcich prevádzku vysokej pece
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení na spracovanie vysokopecnej vsádzky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie