Hutník oceliar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hutník oceliar

Hutník oceliar obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe ocele, ktoré slúžia na prípravu vsádzky, váženie prísad, ich dávkovanie, dopravu vsádzky k jednotlivým technologickým celkom, vykonáva činnosti súvisiace so spracovaním vedľajších produktov výroby ocele. Vykonáva obsluhu, nastavenie strojov a zariadení, overuje predpísané parametre strojov a zariadení, zapisuje technické údaje a výsledky práce, realizuje kontrolnú činnosť a bežnú údržbu strojov a zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8121 - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 8121006 - Hutník oceliar
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Hutník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 3 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 3 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 3 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v hutníckej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 3 obsluha separačných zariadení oceliarskej strusky, vibračných podávačov, aktívnych miesičov surového železa a ďalšieho technologického zariadenia oceliarne
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení elektrických pecí a deliacich zariadení pri kontinuálnom odlievaní ocele
 • stupeň EKR 3 obsluha technického a technologického zariadenia oceliarne
 • stupeň EKR 3 príprava vsádzok a riadenie tavenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie