Hutník neželezných kovov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hutník neželezných kovov Hutník neželezných kovov vykonáva technologické a pomocné operácie pri výrobe neželezných kovov a zliatin v zmysle stanovených technologických a bezpečnostných predpisov. Na základe plánu výroby prijíma rozhodnutia a vyhodnocuje údaje a dáta z procesu výroby. Zabezpečuje metalurgickú úpravu natavenej zliatiny podľa technologických predpisov. Vkladá parametre technologických operácií do riadiaceho systému. Obsluhuje stroje a dopravnú techniku v hutníckej výrobe neželezných kovov a ich zliatin v...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4858/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SK Operátor - zlievač neželezných kovov
Požadovaný stupeň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCO-08
8121
SK ISCO-08
8121014
ESCO
2537
Príslušnosť k povolaniu
8121014
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hutnícka a zlievarenská výroba
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tvárnenia kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kovové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrické, plynové a olejové pece vo výrobe zliatin neželezných kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy údržby strojov a zariadení v hutníctve neželených kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na realizáciu činností pri výrobe a liatí neželezných kovov, vrátane vedenia predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba technologických podmienok pri kompletizácii jednotlivých komponentov vsádzky, dávkovanie vsádzky do pece a riadenie odlievania všetkých druhov neželezných kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Špecifikácia: Výpočet zloženia vsádzky a množstva legúr.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola, riadenie výroby neželezných a železných kovov a ocelí
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a ošetrovanie zariadení pri výrobe a liatí kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odber vzoriek definovaných materiálov v hutníctve neželezných kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha elektrických, plynových a olejových pecí vo výrobe zliatin neželezných kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha predpecí kopúl, vrátane obsluhy vytápaní a ošetrovaní taveniny
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení na odsun taveniny a prísun vsádzky do pece
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha strojov a strojných súčastí v hutníctve neželezných kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha strojov a zariadení v hutníctve
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a riadenie procesu liatia kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a riadenie prípravy vsádzok, riadenie procesu tavenia a ustaľovania hliníka a jeho zliatin, odlievanie blokov do kokíl
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a riadenie procesu kontinuálneho a polokontinuálneho odlievania všetkých druhov neželezných kovov, vrátane legovania
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odlievanie kovových a nekovových materiálov do všetkých druhov zlievarenských foriem a kokíl, vrátane čistenia a úprav odliatkov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie dopravných a prepravných prostriedkov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.