Hutník neželezných kovov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hutník neželezných kovov

Hutník neželezných kovov vykonáva technologické operácie v zmysle stanovených technologických a bezpečnostných predpisov. Na základe plánu výroby prijíma rozhodnutia a vyhodnocuje údaje z procesu výroby. Zabezpečuje metalurgickú úpravu natavenej zliatiny podľa predpisu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8121 - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 8121014 - Hutník neželezných kovov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Hutník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 hutnícka a zlievarenská výroba
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 4 kovové materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 druhy dopravných a prepravných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 vlastnosti žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 elektrické, plynové a olejové pece vo výrobe zliatin neželezných kovov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha elektrických, plynových a olejových pecí vo výrobe zliatin neželezných kovov
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení zaisťujúcich odsun a prísun do pece
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a strojných súčastí v hutníctve neželezných kovov
 • stupeň EKR 4 obsluha a riadenie procesu liatia kovov
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení v hutníctve
 • stupeň EKR 4 obsluha a riadenie prípravy vsádzok, riadenie procesu tavenia a ustaľovania hliníka a jeho zliatin, odlievanie blokov do kokíl
 • stupeň EKR 4 obsluha a riadenie procesu kontinuálneho a polokontinuálneho odlievania všetkých druhov neželezných kovov, vrátane legovania
 • stupeň EKR 4 odlievanie kovových a nekovových materiálov do všetkých druhov zlievarenských foriem a kokíl, vrátane čistenia a úprav odliatkov
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch na realizáciu činností pri výrobe a liatí neželezných kovov, vrátane vedenia predpísanej evidencie
 • stupeň EKR 4 kontrola, riadenie výroby neželezných a železných kovov a ocelí
 • stupeň EKR 4 voľba technologických podmienok pri kompletizácii jednotlivých komponentov vsádzky, dávkovanie vsádzky do pece a riadenie odlievania všetkých druhov neželezných kovov
  Špecifikácia:
  Výpočet zloženia vsádzky a množstva legúr.
 • stupeň EKR 4 nastavovanie a ošetrovanie zariadení pri výrobe a liatí kovov
 • stupeň EKR 4 obsluha predpecí kopúl, vrátane obsluhy vytápaní a ošetrovaní taveniny
 • stupeň EKR 4 odber vzoriek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie