Hutník operátor, údržbár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hutník operátor, údržbár Hutník operátor, údržbár obsluhuje agregáty, jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia v hutníckom výrobnom procese. Obsluhované technologické celky v hutníckej výrobe slúžia na výrobu koksu, kovov, kovových zliatin, povrchovú úpravu kovov a ďalších finálnych produktov vyrobených tvárnením a ďalším spracovaním. Pri svoje práci vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu; monitoruje činnosť jednotlivých technologických častí výrobných zariadení. Na obsluhovaných strojoch a zariadeniach vykonáva údržbu v plnom rozsahu a spolupracuje pri ich stredných a generálnych opravách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4857/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SK Valcovač kovov, údržbár
SK Hutník vysokopeciar, údržbár
SK Hutník oceliar, údržbár
SK Koksár, údržbár
SK Hutník neželezných kovov, údržbár
SK Operátor povrchovej úpravy kovov, údržbár
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Poznámka: Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom podľa STN 05 07 05.


Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: Viazanie bremien je potrebné pri realizácii opráv na technologických celkoch.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
8121
SK ISCO-08
8121004
ESCO
2224
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
8121004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby koksu
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby surového železa
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby ocele
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tvárnenia kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné stroje a zariadenia na manipuláciu so surovinami, materiálmi, polovýrobkami a hotovými výrobkami v hutníckej, kováčskej a zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v hutníckej, kováčskej a zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
schémy, pracovné návody, katalógy a technická dokumentácia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy materiálov a polotovarov používaných v hutníckej výrobe, ich technologické vlastnosti a metódy spracovania
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, tepelného spracovania, odlievania a zvárania
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie s využitím vodíka ako redukčného činidla pri výrobe kovov z rúd
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Budúca
4
nové materiály, zliatiny pre produkty s vyššou pridanou hodnotou
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Budúca
4
metódy chemických rozborov a chemické zloženie zliatin
Príznak: Sektorová (8) ?
Špecifikácia: Základné chemické rozbory a chemické zloženie zliatin.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálna politika SR
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pomoci pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v zlievarenských normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technických podkladoch v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v nástrojoch na riadenie a simuláciu metalurgických procesov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Budúca
4
orientácia v technologických postupoch určených na povrchovú úpravu kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a predpisoch environmentálneho a energetického manažmentu
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavných materiálov a pomôcok na zváranie
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola rozmerov a tvarov výrobkov, surovín, vykonaných prác v hutníctve s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie technických veličín v hutníctve
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch strojov, zariadení a výrobných liniek
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zber a spracovanie dát do formy hlásení a výkazov a vedenie predpísanej evidencie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a základná údržba zlievarenského technologického zariadenia
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a údržba agregátov, strojných zariadení a výrobných liniek v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení a strojných celkov pri výrobe koksu
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha strojov a zariadení v hutníctve
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení pri výrobe kovov s využitím vodíka
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Budúca
4
obsluha zariadení na výrobu nových materiálov, zliatin pre produkty s vyššou pridanou hodnotou
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Budúca
4
riadenie chodu vysokej pece vo výrobe a odpichu surového železa
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?