Hutník operátor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hutník operátor Hutník operátor obsluhuje jednoúčelové a špeciálne strojné zariadenia v hutníckom procese, ktoré slúžia na obsluhu jednotlivých technologických zariadení pri výrobe kovových materiálov a zliatin. Sleduje a koordinuje chod technologických strojov a zariadení, kontroluje a riadi jednotlivé technologické časti a vykonáva bežnú údržbu na obsluhovaných zariadeniach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4856/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SK Hutník operátor, údržbár
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: odborná prax v oblasti výroby kovových materiálov a zliatin
ISCO-08
8121
SK ISCO-08
8121004
ESCO
2224
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
8121004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby surového železa
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby ocele
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby kovov a zliatin
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tvárnenia kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Špecifikácia: Metódy údržby obsluhovaných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
meradlá, meracie prístroje a meracie zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, predpisoch a pracovných postupoch v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie technických veličín v hutníctve
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení pecí a deliacich zariadení pri kontinuálnom odlievaní ocele
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha informačných technológií v procesoch riadenia hutníckej výroby
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha strojov a zariadení v hutníctve
Príznak: Sektorová (8) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia na valcovanie, pretláčanie a ťahanie kovov. Realizácia údržby obsluhovaných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a obsluha taviacich pecí pri výrobe ocele a ferozliatin, regulácia rýchlosti odlievania ocele
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?