Koksár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Koksár

Koksár obsluhuje jednoúčelové stroje a špeciálne strojné zariadenia pri výrobe metalurgického koksu a spracovaní chemických produktov koksovania. Vykonáva činnosti pri homogenizácii uhoľnej vsádzky, vážení, dávkovaní a doprave k jednotlivým technologickým celkom; kontroluje a vykonáva údržbu na obsluhovaných zariadeniach.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Koksárenský robotník
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8121 - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 8121003 - Koksár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Príslušnosť k povolaniu Koksár  

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby koksu
 • stupeň EKR 3 technológia čistenia, odsírovania a ďalších úprav a spracovania plynu a iných surovín v plynárenstve
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
  Špecifikácia:
  Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v technických podkladoch na obsluhu zariadení na výrobu koksu
 • stupeň EKR 3 voľba technologických podmienok a parametrov pre obsluhu zariadení na výrobu koksu
 • stupeň EKR 3 príprava surovín na výrobu koksu, homogenizácia, mletie a doprava uhlia pre koksové batérie
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba zariadení na výrobu koksu, vrátane vykonávania drobných opráv
 • stupeň EKR 3 riadenie ovládacích panelov vo výrobe koksu (napr. pri odsírení a odčpavkovaní koksárenského plynu, pri karbonizácii uhoľnej vsádzky atď.)
 • stupeň EKR 2 obsluha zariadení na výrobu benzolu, dechtu, kvapalnej síry, fenolátu sodného a síranu amónneho vo výrobe koksu
 • stupeň EKR 2 obsluha zariadení biologického čistenia odpadových vôd vo výrobe koksu
 • stupeň EKR 1 obsluha sústavy pásových dopravníkov vo výrobe koksu, triedenie na metalurgický koks a sortimenty

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie