Operátor stroja na valcovanie kovov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor stroja na valcovanie kovov

Operátor stroja na valcovanie kovov riadi a vykonáva činnosti v hutníckom procese pri výrobe kovových valcovaných výrobkov, obsluhuje stroje a zariadenia na valcovacích tratiach alebo stoliciach a technologických celkoch súvisiacich s valcovaním. Sleduje rozhodujúce technologické parametre a kvalitu výstupných produktov, vykonáva kontrolnú činnosť a údržbu na obsluhovaných zariadeniach.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Valciar
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8121 - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 8121002 - Operátor stroja na valcovanie kovov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Valcovač (lisovač) kovov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia valcovania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 technológia ťahania kovov
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch na realizáciu kontroly kvality výrobkov a určovanie príčin nevyhovujúcich výrobkov pri spracovaní kovov valcovaním, vrátane vedenia predpísanej evidencie
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a strojných súčastí vo valcovniach
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba valcovacích stolíc, deliacich, rovnacích, frézovacích liniek pri výrobe valcového kovového materiálu
 • stupeň EKR 4 lisovanie, valcovanie trubiek a profilov, rezanie žeravých vývalkov, valcovanie bezšvových rúr, pásov a plechov podľa technologických postupov
 • stupeň EKR 4 riadenie procesu kontinuálneho valcovania materiálov
 • stupeň EKR 4 skúšky vo valcovniach
 • stupeň EKR 3 príprava vstupov na valcovacie trate

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie