Tavič

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Tavič

Tavič riadi a vykonáva odborné činnosti pri výrobe surového železa, ocele, liatiny, tvárnej liatiny a neželezných kovov; stanovuje množstvo a zloženie prísad pre dosiahnutie potrebnej kvality. Zodpovedá za sledovanie rozhodujúcich technologických parametrov a kvalitu výstupných produktov, vykonáva kontrolnú činnosť a údržbu na obsluhovaných zariadeniach.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Tavič oceliarne
Tavič pri vysokej peci
Tavič v zlievarni
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 8121 - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 8121001 - Tavič
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Hutník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
 • stupeň EKR 4 technológia výroby surového železa
 • stupeň EKR 4 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality všetkých druhov ocelí na rôznych typoch oceliarskych pecí, kontrola technológie odlievania, vrátane vedenia predpísanej evidencie
 • stupeň EKR 4 riadenie a obsluha taviacich pecí pri výrobe ocele a ferozliatin, regulácia rýchlosti odlievania ocele
 • stupeň EKR 4 tavenie kovov
 • stupeň EKR 4 orientácia v metalurgických postupoch a v technických podkladoch pri tavení kovov a taviacich agregátov
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení v hutníctve
 • stupeň EKR 4 obsluha elektrických, plynových a olejových pecí vo výrobe zliatin neželezných kovov
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych technologických zariadení zaisťujúcich prevádzku vysokej pece
 • stupeň EKR 4 riadenie chodu vysokej pece vo výrobe a odpichu surového železa
 • stupeň EKR 4 nastavovanie a základná údržba zlievarenského technologického zariadenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie