Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve

Kvalitár, kontrolór kvality v hutníctve a zlievarenstve vykonáva komplexnú výstupnú kontrolu výrobkov na vybraných hutných agregátoch, vrátane spracovania podkladov k reklamácii a spolurozhoduje o zatriedení materiálu do kvalitatívnych druhov. V zmysle platných noriem a predpisov zodpovedá za kvalitu výrobkov uvoľnených na ďalšie použitie v technologickom cykle, resp. v zmysle kúpnej zmluvy na expedíciu k zákazníkovi. Vykonáva kontrolu akosti materiálov, rozmerov výrobkov a kvality vykonanej práce. Realizuje meranie kvality na meracích zariadeniach a vizuálne posudzuje kvalitu povrchu výrobkov. Identifikuje chyby a odchýlky, prípadne nedodržanie noriem a postupov.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Inšpektor kvality
Kvalitár
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08 7543011 - Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 manažment kvality
 • stupeň EKR 4 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 4 nedeštruktívne metódy skúšania (prežarovanie)
  Špecifikácia:
  Určovanie trhlín, celistvosti povrchu válcovaného pásu, celistvosti rúr pri bezšvovom válcovaní a pod.
 • stupeň EKR 4 nedeštruktívne metódy skúšania (ultrazvuk)
 • stupeň EKR 4 nedeštruktívne metódy skúšania (vizuálne)
  Špecifikácia:
  Stroboskopia - určovanie drsnosti povrchu, meranie hrúbky nanášaných vrstiev. Termovízne meranie - určovanie výskytu vzduchových ložísk v brámach, prípadne v odliatkoch, určovanie teploty tvárneného materiálu, teploty brám, teploty zliatin, odliatkov a pod. Meranie hrúbky, šírky, priemeru.
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 diagnostické prístroje a meradlá
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch strojov, zariadení a výrobných liniek
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržovania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality všetkých druhov ocelí na rôznych typoch oceliarskych pecí, kontrola technológie odlievania, vrátane vedenia predpísanej evidencie
 • stupeň EKR 4 posudzovanie kvality hutných valcovaných výrobkov, určovanie príčin nevyhovujúcich výrobkov a realizácia opatrení pri ich odstránení
  Špecifikácia:
  Posudzovanie kvality hutných valcovaných výrobkov, odliatkov, výkovkov, výliskov a ostatných výrobkov v hutníckej, zlievarenskej a kováčskej výrobe.
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii hutníckej výroby
 • stupeň EKR 4 vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovaru a výrobkov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v hutníckej výrobe (vrátane zisťovania chýb)
 • stupeň EKR 4 vypracovanie plánov kontroly kvality zlievarenských výrobkov
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách akosti a kvality v zlievarenstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie