Umelecký kovolejár a kovotepec

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umelecký kovolejár a kovotepec

Umelecký kovolejár a kovotepec je remeselník, ktorý pracuje s roztaveným kovovým materiálom a vytvára úžitkové, liturgické a dekoračné predmety odlievaním roztavených kovo do foriem a tiež tvarovými kladivami tvaruje za studena kovové materiály, rozkúva a zdobí ich vyrážaním, dierovaním a ohýbaním.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Cizelér
Umelecký odlievač
Zvonolejár
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky

viac...
ISCO-08 7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08 7319005 - Umelecký kovolejár a kovotepec
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Umelecký kovolejár a kovotepec

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • umelecký talent

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 4 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 4 technológia liatia kovov a cizelérstva
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia a odlievania drahých kovov
 • stupeň EKR 4 technológia kováčstva
 • stupeň EKR 4 technológia zlatotepectva
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 ručné obrábanie a spracovávanie kovového materiálu a plastov
  Špecifikácia:
  Pechovanie, predlžovanie, ohýbanie, nakrucovanie, sekanie, tvarovanie výkovkov podľa šablón kováčskym dierovaním.
 • stupeň EKR 4 úpravy a dokončovanie povrchu strojových súčastí brúsením a leštením
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie kópií a modelov umeleckých a zbierkových predmetov z drahých kovov
 • stupeň EKR 4 povrchové úpravy zlatených dekoratívnych a umeleckých predmetov
 • stupeň EKR 4 ručné rytie písmen, číslic, značiek, nôt, ornamentov, predlôh na pantografické frézky a pod. do kovov, prípadne do nekovového materiálu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie