Umelecký kováč

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umelecký kováč

Umelecký kováč je tvorivý pracovník s umeleckými predpokladmi na zhotovovanie umeleckých predmetov na báze železných a farebných kovov prevažne ručným kovaním.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky

viac...
ISCO-08 7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08 7319001 - Umelecký kováč
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Kováč

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • umelecký talent

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania kovov (okrem zlata a drahých kovov)
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy reštaurátorských prác
 • stupeň EKR 4 technológia kováčstva
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 technológia zlatotepectva
 • stupeň EKR 4 kovové materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 technológia obrábania kovov v umeleckom spracovaní
 • stupeň EKR 4 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 4 technológia pre tepelné spracovanie kovov
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 dejiny umenia
 • stupeň EKR 4 technológia rytia do kovu
 • stupeň EKR 4 technológia obrábania kovov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zhotovovanie konštrukčných prác umeleckého kováčstva a zámočníctva, napr. dvier, vrát, mreží, zábradlí, plastík
 • stupeň EKR 4 ručné spracovanie kovu za tepla pechovaním, predlžovaním, ohýbaním, nakrucovaním, sekaním, tvarovaním výkovkov podľa šablón, kováčskym dierovaním
 • stupeň EKR 4 ručné obrábanie a spracovanie plechov a profilov z kovu (prípadne plastov a i. nekovového materiálu) rezaním, strihaním, sekaním, pilovaním, vŕtaním, narovnávaním, ohýbaním atď.
  Špecifikácia:
  zhotovenie umeleckých predmetov technológiou tepania z plechov medených, mosadzných
 • stupeň EKR 4 vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
 • stupeň EKR 4 obsluha a nastavovanie tepacieho, remeňového a kladivového bucharu na elektrický pohon, na vytepávanie fólií zo zlata, striebra alebo hliníka
 • stupeň EKR 4 voľba technologického postupu, materiálov, nástrojov a pomôcok na výrobu šperkov z drahých kovov
 • stupeň EKR 4 manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie BOZP, práca s protipožiarnymi zariadeniami a hasiacimi prístrojmi
 • stupeň EKR 4 navrhovanie jednotlivých technologických postupov vzorovania vo väzbe na cielené výrobky
 • stupeň EKR 4 povrchové úpravy výrobkov umeleckého kováčstva ( cínovaním, chemickým farbením, náterovými farbami )
 • stupeň EKR 4 spracovanie výtvarného zámeru pre ručné zhotovovanie výrobkov umeleckého kováčstva
 • stupeň EKR 4 montáž výrobkov umeleckého kováčstva a zámočníctva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie