Kováč pre strojné kovanie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kováč pre strojné kovanie

Kováč pre strojné kovanie zabezpečuje v rámci procesu strojného kovania prípravu materiálov, pracovných pomôcok a zariadení, ohrev materiálu v kováčskych peciach, výrobu strojných súčastí, náradia a nástrojov strojným kovaním na bucharoch a kovacích lisoch voľne i v zápustkách, rovnanie materiálov a výkovkov a valcovanie krúžkov na radiálne axiálnych rozvalcovačkách.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Strojný kováč
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok

viac...
ISCO-08 7221 - Kováči
SK ISCO-08 7221002 - Kováč pre strojné kovanie
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Kováč

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia kováčstva
 • stupeň EKR 3 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 3 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 3 technológia pre tepelné spracovanie kovov
 • stupeň EKR 3 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  čítať technické výkresy výkovkov strojných súčiastok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov na ohýbanie profilových materiálov, plochých tyčí alebo výpalkov z plechov
  Špecifikácia:
  ohýbanie a rovnanie výkovkov, výliskov a zvarencov, rovnanie materiálov, výkovkov, výliskov, výpalkov, výstrižkov a zvarencov
 • stupeň EKR 3 základné operácie ručného a strojového tvárenia kovov za tepla, vrátane kováčskych prác
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 3 obsluha kováčskych pecí a vyhní
  Špecifikácia:
  ohrievanie materiálov v kováčskych peciach a vyhniach
 • stupeň EKR 3 obsluha bucharov na hrotovanie trúbok, tyčí a profilov plochých aj nepravidelných prierezov za studena alebo za tepla
  Špecifikácia:
  tvarovanie listových pier a pružín, okovávanie trubiek,
 • stupeň EKR 3 manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov pre zápustkové kovanie, vykovávanie profilových nožov na obrábanie kovov, voľné kovanie kotúčov, kruhových dosiek a pozdĺžnych výkovkov
  Špecifikácia:
  výroba výkovkov podľa výkresov zápustkovým kovaním, vrátane predkovania rôznymi spôsobmi. Zhotovenie zápustky a jej montáž na stroj
 • stupeň EKR 3 čítanie a používanie technických podkladov v strojárstve a kovovýrobe
  Špecifikácia:
  orientácia v normách a technických podkladoch pre zhotovovanie výkovkov
 • stupeň EKR 3 obsluha kovacích lisov s programovým riadením
 • stupeň EKR 3 obsluha bucharov a kovacích lisov
  Špecifikácia:
  výroba výkovkov a výliskov podľa výkresov volným kovaním na bucharoch a kovacích lisoch, okovovanie trubiek a vyhrdlovanie otvorov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 3 základná údržba bucharov, plynových pecí a indukčného ohrevu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie