Ručný priemyselný kováč

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Ručný priemyselný kováč

Ručný priemyselný kováč zhotovuje kovové a strojné súčasti, náradie a nástroje ručným kovaním na kovadline.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Ručný kováč, kováč
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7221 - Kováči
SK ISCO-08 7221001 - Ručný priemyselný kováč
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Kováč

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 3 technológia kováčstva
 • stupeň EKR 3 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 technológia pre tepelné spracovanie kovov
 • stupeň EKR 3 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 3 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  čítať technické výkresy výkovkov a jednoduchých strojných súčiastok
 • stupeň EKR 3 údržba kováčskych strojov, pecí a vyhieň

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 tepelné spracovanie výkovkov
  Špecifikácia:
  ostrenie dlát, sekáčov a ďalších náradí, vrátane kalenia a popúšťania
 • stupeň EKR 3 základné operácie ručného a strojového tvárenia kovov za tepla, vrátane kováčskych prác
  Špecifikácia:
  ohýbanie guľatiny, profilových materiálov, plochých tyčí alebo výpalkov, rovnanie materiállov
 • stupeň EKR 3 vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
 • stupeň EKR 3 manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
 • stupeň EKR 3 základné operácie ručného obrábania a spracovania kovových materiálov a plastov
 • stupeň EKR 3 ručné kovanie ocelí alebo neželezných kovov a ich zliatin
  Špecifikácia:
  výroba výkovkov podľa výkresov
 • stupeň EKR 3 obsluha kováčskych pecí a vyhní
  Špecifikácia:
  ohrievanie materiálov v kováčskych peciach a vyhniach
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a technických podkladoch pre zhotovovanie výkovkov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 3 výroba náradia a nástrojov na kovadline a na bucharoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie