Odlievač kovov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odlievač kovov

Odlievač kovov vyrába odliatky odlievaním roztavenej zliatiny do trvalých kovových foriem, t.j. do gravitačných prípadne odstredivých kokíl alebo komplikovaných vysokotlakových foriem. Odlievanie realizuje ručne varechou, závesnou panvou alebo špeciálnymi plniacimi mechanizmami.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Obsluha odlievacích strojov
Zlievač
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok

viac...
ISCO-08 7211 - Zlievači a jadrári
SK ISCO-08 7211005 - Odlievač kovov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Zlievač, jadrár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia liatia kovov a cizelérstva
 • stupeň EKR 3 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 3 chyby odliatkov
  Špecifikácia:
  identifikovanie a navrhnutie postupu ich odstránenia
 • stupeň EKR 3 obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
  Špecifikácia:
  používaných na výrobu zliatin
 • stupeň EKR 3 druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 3 hutnícka a zlievarenská výroba
 • stupeň EKR 3 systémy a normy kvality v strojárstve
 • stupeň EKR 3 základné zásady zaobchádzania s chemikáliami v zmysle platnej legislatívy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vizuálna kontrola pracovného procesu v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 3 pomocné tavičské práce
 • stupeň EKR 3 manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
 • stupeň EKR 3 obsluha a riadenie procesu liatia kovov
  Špecifikácia:
  riadiť proces v úrovni obsluhy..
 • stupeň EKR 3 základné nastavovanie a obsluha zlievarenských strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 odlievanie foriem v zlievarenskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...
 • Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie