Práškový metalurg

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Práškový metalurg

Práškový metalurg vykonáva činnosti pri technologickom procese práškovej metalurgie, prípravy, drvení a triedi suroviny a polotovary, vrátane obsluhy strojných zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7211 - Zlievači a jadrári
SK ISCO-08 7211004 - Práškový metalurg
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Zlievač, jadrár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia práškovej metalurgie
 • stupeň EKR 3 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 3 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 technológia sústruženia
 • stupeň EKR 3 technológia frézovania
 • stupeň EKR 3 technológia vŕtania a vyvrtávania
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
 • stupeň EKR 3 obsluha rozprašovacej sušiarne, nastavovanie vstupných parametrov na príslušný druh materiálu v technologickom procese práškovej metalurgie
  Špecifikácia:
  pripraviť suroviny a polotovary v technologickom procese práškovej metalurgie
 • stupeň EKR 3 obsluha hydraulických lisov na lisovanie hranolov slinutých karbidov v práškovej metalurgii
  Špecifikácia:
  zhotovovať polotovary a výrobky s použitím technologických postupov, tvarovať výlisky a profily slinutého materiálu,
 • stupeň EKR 3 obsluha elektrických pecí s vodíkovou atmosférou na zapekanie vylisovaných volfrámových, molybdénových alebo tantalových tyčí v práškovej metalurgii
 • stupeň EKR 3 obsluha vákuovej slinovacej pece na odparafínovanie a slinovanie sk jadier v technologickom procese práškovej metalurgie
  Špecifikácia:
  spekanie, sliňovanie polotovarov z prášku,
 • stupeň EKR 3 obsluha vysokotlakových zariadení na syntézu diamantov v práškovej metalurgii
  Špecifikácia:
  upraviť a lisovať prášky
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení v hutníctve
 • stupeň EKR 3 obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
 • stupeň EKR 3 obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení výrobných liniek používaných v rôznych výrobných a nevýrobných odvetviach
  Špecifikácia:
  riadiť technologický proces práškovej metalurgie
 • stupeň EKR 3 obsluha a základná údržba taviacich zariadení a zariadení sekundárnej metalurgie
 • stupeň EKR 3 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 3 výpočty noriem a normatívov v zlievarenskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie