Zlievarenský modelár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zlievarenský modelár

Zlievárenský modelár zhotovuje modely a modelové zariadenie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Modelár
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok

viac...
ISCO-08 7211 - Zlievači a jadrári
SK ISCO-08 7211003 - Zlievarenský modelár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Zlievač, jadrár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy konštruovania z kovu
 • stupeň EKR 4 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
  Špecifikácia:
  vrátane jadrovníkov, kovov aj plastov
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 zlievarenské technologické postupové výkresy
 • stupeň EKR 4 riadiace systémy CNC strojov
 • stupeň EKR 4 brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
 • stupeň EKR 4 softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
 • stupeň EKR 4 kovové materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  materiály na výrobu modelov, vrátane plastov
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 3 technológia tavenia kovov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spracovanie technickej prípravy výroby modelových zariadení
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť práce v modelárni
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení na odlievanie modelov a jaderníkov z epoxidových živíc do foriem z rôznych materiálov
  Špecifikácia:
  odlievanie modelov, ich dielov a jadrovníkov do foriem, laminovanie
 • stupeň EKR 4 výroba modelov z dreva, drevo-hliník, drevo-epoxid, drevo-umelej hmoty
 • stupeň EKR 4 základné nastavovanie a obsluha zlievarenských strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
 • stupeň EKR 4 meranie a kontrola rozmerov, geometrických tvarov, vzájomné polohy prvkov a kvalita povrchu foriem a jadier
 • stupeň EKR 4 základné operácie ručného obrábania a spracovania kovových materiálov a plastov
 • stupeň EKR 4 lakovanie a nátery kovov, dreva a iných podkladov
  Špecifikácia:
  povrchové úpravy zhotovených modelov a jadrovníkov
 • stupeň EKR 4 obsluha konvenčných frézok, okružných a pásových píl, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
  Špecifikácia:
  opracovať zlievarenské modely a jadrovníky, opravy a úpravy zhotovených modelov a jadrovníkov,
 • stupeň EKR 3 zhotovenie modelov z technických materiálov, vrátane okovania alebo obloženia modelov kovom
  Špecifikácia:
  vrátane jadrovníkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie