Jadrár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Jadrár

Jadrár vykonáva ručnú a strojnú prípravu jadrových zmesí, ručnú prípravu a výrobu jednorazových zlievarenských jadier, vyrába jadrá, zhotovuje jadrá špeciálnymi technológiami.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 252
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7211 - Zlievači a jadrári
SK ISCO-08 7211002 - Jadrár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Zlievač, jadrár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 technológia výroby zlievarenských foriem a jadier
 • stupeň EKR 2 postupy prípravy formovacích a jadrových zmesí
 • stupeň EKR 2 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
  Špecifikácia:
  Pre látky používané v zlievarňach.
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 2 hutnícka a zlievarenská výroba
 • stupeň EKR 1 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti o zhotovení jednorázových foriem z piesku.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
 • stupeň EKR 2 obsluha strojov na výrobu zlievarenských jadier
 • stupeň EKR 2 obsluha šablónovacích stolíc s jedným alebo dvoma prechodmi na šablónovanie jadier v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 2 prevážanie a prenášanie materiálu ručne alebo prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
 • stupeň EKR 2 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojového zariadenia a liniek na zhotovovanie a formovanie odliatkov
 • stupeň EKR 1 zhotovovanie odliatkov v zlievarenstve a používanie technologických postupov a zručností
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 2 obsluha zariadení na prípravu jadrovej zmesi
 • stupeň EKR 2 ručná výroba jadier

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie