Zlievač, formovač

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zlievač, formovač

Zlievač, formovač vykonáva prípravu formovacích zmesí, ručnú prípravu a výrobu jednorázových zlievárenských foriem, odlievanie tekutého kovu do foriem , obsluhu a údržbu technického vybavenia a základné nastavenie zariadení na odlievanie tekutého kovu a výrobu zlievárenských foriem.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7211 - Zlievači a jadrári
SK ISCO-08 7211001 - Zlievač, formovač
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Zlievač, jadrár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 3 technológia zlievarenstva
  Špecifikácia:
  technológia plnenia foriem a moderné spôsoby výroby odliatkov
 • stupeň EKR 3 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
 • stupeň EKR 3 technológia výroby zlievarenských foriem a jadier
 • stupeň EKR 3 chyby odliatkov
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 2 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 normy používané pri výrobe odliatkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
 • stupeň EKR 3 odlievanie foriem v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov na zhotovovanie odliatkov, vrátane zakladania jadier a odlievania foriem
 • stupeň EKR 3 manipulácia s horúcimi polotovarmi, ručnými manipulačnými pomôckami, ovládanie jednoduchých manipulačných prostriedkov
 • stupeň EKR 3 čítanie a používanie technických podkladov v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 obsluha a riadenie procesu liatia kovov
 • stupeň EKR 3 obsluha linky na regeneráciu vratných pieskov
 • stupeň EKR 3 príprava formovacej a jadrovej zmesi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie