Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle

Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle vedie príslušné prevádzkové záznamy, organizuje a operatívne riadi dopravnú a prepravnú činnosť, koordinuje operatívny výrobný cyklus a údržbárske procesy v celej organizačnej jednotke. Zabezpečuje kontinuálne sledovanie a vyhodnotenie dôležitých výrobných a s výrobou súvisiacich ukazovateľov, koncentrácie škodlivín a exhalátov, stavu ovzdušia, odpadových vôd a pod. Operatívne zabezpečuje chod prevádzky pri mimoriadnych udalostiach.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Zmenový vedúci v hutníctve a zlievarenstve
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3135 - Dispečeri v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3135000 - Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Technik hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby surového železa
 • stupeň EKR 4 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 4 technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
 • stupeň EKR 4 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 4 technológia valcovania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia ťahania kovov
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 4 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 4 metódy hodnotenia spotreby energie a riadenie tejto spotreby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 dispečerské riadenie hutníckej výroby s náročnou organizáciou práce
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 dispečerské riadenie zlievarenskej výroby
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia operatívnych plánov hutníckej výroby
 • stupeň EKR 4 dispečerské riadenie hutníckej výroby
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania metalurgických postupov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 meranie technických veličín v hutníctve
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej dokumentácie hutníckej výroby
 • stupeň EKR 4 vedenie záznamov o prevádzke a opravách strojov a zariadení v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej dokumentácie zlievarenskej výroby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie