Majster (supervízor) v zlievarenstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v zlievarenstve

Majster (supervízor) v zlievarenstve riadi technologický úsek a výrobné procesy zlievarenskej výroby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky

viac...
ISCO-08 3121 - Majstri (supervízori, revírnici) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume
SK ISCO-08 3121005 - Majster (supervízor) v zlievarenstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Technik hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 4 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 4 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
 • stupeň EKR 4 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 environmentálny manažment
 • stupeň EKR 4 systémy a štandardy kvality pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 4 základné zásady zaobchádzania s chemikáliami v zmysle platnej legislatívy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činnosti v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 riadenie technologického úseku zlievarenskej výroby
 • stupeň EKR 4 riadenie a vykonávanie metalurgických skúšok v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 riadenie a spracovávanie metalurgických podkladov o zlievarenskej výrobe pre marketingovú a obchodnú činnosť
 • stupeň EKR 4 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách zlievarenskej výroby
 • stupeň EKR 4 zostavovanie operatívnych plánov zlievarenskej výroby
 • stupeň EKR 4 riadenie metalurgických postupov a technických podmienok v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 obsluhovanie zlievárenskych výrobných technologických zariadení, vrátane automatických pracovísk
 • stupeň EKR 4 kvalitatíva kontrola kovových a nekovových materiálov, polotovarov a výrobkov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 4 evidovanie prevádzkovej dokumentácie a majetku na pracovisku zlievarenskej výroby
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov pri výrobe odliatkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie