Majster (supervízor) v hutníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v hutníctve

Majster (supervízor) v hutníctve riadi, organizuje proces výroby a usmerňuje podriadených zamestnancov hutníckej výroby. Spolupracuje s ostatnými organizačnými celkami na zabezpečení prevádzkového stavu strojných zariadení v hutníckom procese. Zabezpečuje plnenie plánovaných úloh, plynulý chod výrobných zariadení, operatívne riadi, koordinuje a dohliada na zabezpečenie kvality riadeného procesu a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3121 - Majstri (supervízori, revírnici) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume
SK ISCO-08 3121004 - Majster (supervízor) v hutníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Technik hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia pretláčania kovov
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 4 technológia valcovania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia ťahania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby surového železa
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 4 manažment pre majstrov
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  Špecifikácia:
  v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie požiarnej ochrany na pracovisku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách hutníckej výroby
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch pri výrobe, liatí a spracovaní železných kovov a ocele, vrátane vedenia predpísanej evidencie
 • stupeň EKR 4 riadenie technologického úseku hutníckej výroby
 • stupeň EKR 4 odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení v hutníctve
 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 obsluhovať informačné technológie v procesoch riadenia hutníckej výroby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie