Zlievarenský technik metalurg

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zlievarenský technik metalurg

Zlievarenský technik metalurg stanovuje čiastkové a komplexné metalurgické postupy a zaisťuje metalurgickú prípravu zlievarenskej výroby. Spracováva podklady optimalizácie nákladovosti výroby, spolupracuje na analýze požiadaviek odberateľov na zákazku a pri vyhodnocovaní návrhov cenových ponúk, kontroluje dodržiavanie metalurgických predpisov. Vedie príslušnú technickú dokumentáciu.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Metalurg
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
ISCO-08 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3117012 - Zlievarenský technik metalurg
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Technik hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
 • stupeň EKR 6 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 6 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 6 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 6 hutnícka a zlievarenská výroba
 • stupeň EKR 6 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
  Špecifikácia:
  pre oblasť zlievarní
 • stupeň EKR 6 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  hygiena prevádzky taviarne, zlievarenské odpady, trosky
 • stupeň EKR 6 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 6 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 6 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 5 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
  Špecifikácia:
  príprava zliatin na odliatky
 • stupeň EKR 5 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 5 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
 • stupeň EKR 5 technológia výroby zlievarenských foriem a jadier
 • stupeň EKR 5 systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia brúsenia
  Špecifikácia:
  apretácia odliatkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
  Špecifikácia:
  taviace zariadenia hlavne zariadení v oblasti prípravy taveniny na odliatky
 • stupeň EKR 6 obsluha a riadenie procesu liatia kovov
 • stupeň EKR 6 voľba technologických podmienok pri kompletizácii jednotlivých komponentov vsádzky, dávkovanie vsádzky do pece a riadenie odlievania všetkých druhov neželezných kovov
 • stupeň EKR 6 voľba technologických podmienok pri výrobe a liatí železa a ocele
 • stupeň EKR 6 voľba metalurgických postupov, vyhodnocovanie parametrov procesu dokončenia kovov v agregátoch sekundárnej metalurgie a korekcie procesov
 • stupeň EKR 6 voľba zlievarenských surovín a odlievanie materiálov
 • stupeň EKR 6 stanovenie druhu a množstva materiálu a polotovarov na zlievarenskú výrobu
  Špecifikácia:
  vrátanie prípravkov na ošetrovanie taveniny
 • stupeň EKR 6 stanovovanie a riadenie čiastkových technologických postupov v zlievarenskej výrobe
  Špecifikácia:
  hlavne pre oblasť prípravy a odlievania zliatin
 • stupeň EKR 6 stanovovanie a riadenie komplexných metalurgických postupov a technických podmienok zlievarenskej výroby
  Špecifikácia:
  vrátane návrhov pre nové projekty
 • stupeň EKR 6 stanovovanie a riadenie metalurgických postupov v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 6 stanovovanie a riadenie technologických postupov v zlievarenskej výrobe
  Špecifikácia:
  z pohľadu optimalizácie metalurgických procesov
 • stupeň EKR 6 návrh metód kontroly kvality zlievarenských výrobkov
 • stupeň EKR 6 spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 6 stanovovanie spôsobov hodnotenia, triedenia kvality a preberacích podmienok v zlievarenstve
  Špecifikácia:
  hlavne kvality a zloženia základného materiálu odliatkov
 • stupeň EKR 6 voľba metalurgických postupov, vyhodnocovanie parametrov procesu tavenia kovov v taviacich agregátoch a korekcia procesov tavenia
 • stupeň EKR 5 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 5 zhotovenie jednoduchých postupových výkresov podľa výkresu súčiastky
 • stupeň EKR 5 stanovovanie spôsobu kontroly kvality a technických skúšok zvarov kovu
 • stupeň EKR 4 voľba vhodných technologických prostriedkov (stroje, nástroje, pomôcky a materiály) na opravy modelov a foriem
 • stupeň EKR 4 voľba technologického postupu výroby modelu
 • stupeň EKR 4 stanovovanie a riadenie čiastkových technologických postupov vo výrobe modelových zariadení
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie technologických zmien v oblasti zvárania kovov
 • stupeň EKR 4 voľba technologického postupu na ručné zhotovovanie foriem a jadier

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie