Zlievarenský technik modelár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zlievarenský technik modelár

Zlievarenský technik modelár koordinuje a zaisťuje oblasť technickej prípravy výroby a výrobu modelových zariadení pre zlievarenskú výrobu. Spracováva dokumentáciu technickej prípravy výroby modelových zariadení s využitím CAD technológie, spolupracuje pri optimalizácii nákladovosti výroby modelových zariadení a stanovuje normy spotreby práce. Vedie a archivuje technicko – výrobnú dokumentáciu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Modelár v zlievarenstve
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3117011 - Zlievarenský technik modelár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Technik hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
  Špecifikácia:
  schopnosť vedieť čítať postupový výkres
 • stupeň EKR 5 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
  Špecifikácia:
  modelov, jadrovníkov
 • stupeň EKR 5 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 5 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 5 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
 • stupeň EKR 5 zlievarenské technologické postupové výkresy
  Špecifikácia:
  stanovanie vtokovej sústavy a jadier z výkresu odliatku
 • stupeň EKR 5 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 5 chyby odliatkov
 • stupeň EKR 5 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
  Špecifikácia:
  pre prácu v zlievarni, s chemickými látkami a jedmi, pri výrobe modelov, foriem, jadier a odliatkov
 • stupeň EKR 5 normy spotreby práce
 • stupeň EKR 5 stroje na výrobu odliatkov, foriem, modelov a jadrovníkov
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
  Špecifikácia:
  kovových a nekovových materiálov používaných na výrobu zlievarenských modelov a jadrovníkov
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  bezpečnostné predpisy pri výrobe modelových zariadení
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 4 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby kovov a zliatin
 • stupeň EKR 4 hutnícka a zlievarenská výroba
 • stupeň EKR 4 technológia výroby zlievarenských foriem a jadier
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
  Špecifikácia:
  kontrola ekonomiky výroby modelových zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 vedenie dokumentácie o navrhovaní a vytváraní modelov nových tvarov priemyselných výrobkov alebo ich častí
 • stupeň EKR 5 ručné obrábanie a spracovávanie kovového materiálu a plastov
 • stupeň EKR 5 výroba a montovanie zlievarenských modelov a jaderníkov do jedného celku
 • stupeň EKR 5 zhotovenie modelov z technických materiálov, vrátane okovania alebo obloženia modelov kovom
 • stupeň EKR 5 vykonávanie základných technických operácií pri spájaní, obrábaní a spracovávaní kovových i nekovových materiálov
  Špecifikácia:
  Napr. spracovanie rezaním, strihaním, pilníkovaním, vŕtaním, brúsením, ohýbaním, spájaním rozoberateľných či pevných a pripojovanie súčastí
 • stupeň EKR 5 ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov (napr. rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.)
  Špecifikácia:
  Napr. rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie