Zlievarenský technik normovač

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zlievarenský technik normovač

Zlievarenský technik normovač vytvára a uplatňuje normy a normatívy spotreby práce a početných stavov v zlievarenskej výrobe. Meria spotrebu práce a vypracováva normy spotreby práce, zhromažďuje a kompletizuje podklady na tvorbu noriem a normatívov spotreby práce. Vyhodnocuje meranie a časové štúdie v procese zlievarenskej výroby, vedie príslušnú dokumentáciu.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Normovač v zlievarenstve
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3117010 - Zlievarenský technik normovač
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Technik hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
  Špecifikácia:
  výroba odliatkov
 • stupeň EKR 5 užitková hodnota a cena výrobku
  Špecifikácia:
  kalkulácie spotreby práce pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 5 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 5 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
 • stupeň EKR 5 technológia brúsenia
  Špecifikácia:
  dokončovacie operácie pri výrobe odliatkov a zhoda s požiadavkami na výkrese
 • stupeň EKR 5 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
  Špecifikácia:
  stanovovanie normotvorby a spotreby práce pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 5 technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 5 chyby odliatkov
  Špecifikácia:
  rozbor chýb a nápravné opatrenia
 • stupeň EKR 5 technológia výroby zlievarenských foriem a jadier
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
  Špecifikácia:
  systémy, normy a štandardy kvality v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 5 normy spotreby práce
  Špecifikácia:
  vrátane hodnotenia efektivity konkrétnych výrob
 • stupeň EKR 5 ergonómia
  Špecifikácia:
  Spracovanie efektívnej ergonometrie modelového pracoviska s cieľom zníženia prácnosti pri obsluhe viacerých pracovísk
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy konštruovania z kovu
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  zlievarenské technológie
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 4 hutnícka a zlievarenská výroba
 • stupeň EKR 4 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
  Špecifikácia:
  chemické látky používané v zlievarenstve
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  hygiena práce v zlievarni, priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 3 technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
 • stupeň EKR 3 technológia elektroiskrového, beztrieskového obrábania
 • stupeň EKR 3 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 3 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 3 brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 stanovenie druhu a množstva materiálu a polotovarov na zlievarenskú výrobu
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie technickej, technologickej a pracovnej disciplíny
 • stupeň EKR 5 stanovovanie výrobných zariadení na zlievarenskú výrobu
  Špecifikácia:
  Vyhodnocovanie meraní a časových štúdií v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 5 stanovovanie a riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu zlievarenskej výroby
  Špecifikácia:
  Kooperovanie s výrobnými a technickými útvarmi organizácie pri zavádzaní nových skúšobných metód a investičných akcií na pracovisku zlievarenskej výroby
 • stupeň EKR 5 stanovovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách hutníckej výroby
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu hutníckej výroby
 • stupeň EKR 5 príprava technickej dokumentácie na nové a rozvojové výrobné programy v modelárstve
  Špecifikácia:
  Spracovanie efektívnej ergonometrie modelového pracoviska s cieľom zníženia prácnosti pri obsluhe viacerých pracovísk
 • stupeň EKR 5 návrh metód kontroly kvality zlievarenských výrobkov
 • stupeň EKR 5 spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v zlievarenstve
  Špecifikácia:
  Evidovanie technickej dokumentácie na pracovisku zlievarenskej výroby
 • stupeň EKR 5 výpočty noriem a normatívov v zlievarenskej výrobe
  Špecifikácia:
  meranie a rozbory spotreby práce v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 5 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 5 technické výpočty súvisiace s projektmi v zlievarenskej výrobe
  Špecifikácia:
  tvorba zborníkov noriem a normatívov a kontrola ich plnenia v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 5 štatistické metódy hodnotenia kvality v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 5 spracovávanie finančných rozpočtov projektových alebo investičných akcií v zlievarenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Kalkulovanie nákladov v zlievarenskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie