Zlievarenský technik normovač

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Zlievarenský technik normovač vytvára a uplatňuje normy a normatívy spotreby práce a početných stavov v zlievarenskej výrobe. Meria spotrebu práce a vypracováva normy spotreby práce, zhromažďuje a kompletizuje podklady na tvorbu noriem a normatívov spotreby práce. Vyhodnocuje meranie a časové štúdie v procese zlievarenskej výroby, vedie príslušnú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy
Normovač v zlievarenstve
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
SKKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08
3117010 - Zlievarenský technik normovač
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu
Technik hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

kultivovaný písomný prejav
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Špecifikácia:
výroba odliatkov
5
užitková hodnota a cena výrobku
Špecifikácia:
kalkulácie spotreby práce pri výrobe odliatkov
5
technológia zlievarenstva
5
technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
5
technológia brúsenia
Špecifikácia:
dokončovacie operácie pri výrobe odliatkov a zhoda s požiadavkami na výkrese
5
ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
Špecifikácia:
stanovovanie normotvorby a spotreby práce pri výrobe odliatkov
5
technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
5
chyby odliatkov
Špecifikácia:
rozbor chýb a nápravné opatrenia
5
technológia výroby zlievarenských foriem a jadier
5
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Špecifikácia:
systémy, normy a štandardy kvality v zlievarenskej výrobe
5
normy spotreby práce
Špecifikácia:
vrátane hodnotenia efektivity konkrétnych výrob
5
ergonómia
Špecifikácia:
Spracovanie efektívnej ergonometrie modelového pracoviska s cieľom zníženia prácnosti pri obsluhe viacerých pracovísk
5
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
4
zásady a postupy konštruovania z kovu
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Špecifikácia:
zlievarenské technológie
4
technológia tavenia kovov
4
hutnícka a zlievarenská výroba
4
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Špecifikácia:
chemické látky používané v zlievarenstve
4
ochrana životného prostredia
Špecifikácia:
hygiena práce v zlievarni, priemyselná ekológia
4
technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
3
technológia elektroiskrového, beztrieskového obrábania
3
technológia tepelného spracovania kovov
3
technológia povrchových úprav kovov
3
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
stanovenie druhu a množstva materiálu a polotovarov na zlievarenskú výrobu
Špecifikácia:
Dodržiavanie technickej, technologickej a pracovnej disciplíny
5
stanovovanie výrobných zariadení na zlievarenskú výrobu
Špecifikácia:
Vyhodnocovanie meraní a časových štúdií v zlievarenskej výrobe
5
stanovovanie a riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu zlievarenskej výroby
Špecifikácia:
Kooperovanie s výrobnými a technickými útvarmi organizácie pri zavádzaní nových skúšobných metód a investičných akcií na pracovisku zlievarenskej výroby
5
stanovovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách hutníckej výroby
5
zabezpečovanie technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu hutníckej výroby
5
príprava technickej dokumentácie na nové a rozvojové výrobné programy v modelárstve
Špecifikácia:
Spracovanie efektívnej ergonometrie modelového pracoviska s cieľom zníženia prácnosti pri obsluhe viacerých pracovísk
5
návrh metód kontroly kvality zlievarenských výrobkov
5
spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v zlievarenstve
Špecifikácia:
Evidovanie technickej dokumentácie na pracovisku zlievarenskej výroby
5
výpočty noriem a normatívov v zlievarenskej výrobe
Špecifikácia:
meranie a rozbory spotreby práce v zlievarenskej výrobe
5
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh pri výrobe odliatkov
5
technické výpočty súvisiace s projektmi v zlievarenskej výrobe
Špecifikácia:
tvorba zborníkov noriem a normatívov a kontrola ich plnenia v zlievarenskej výrobe
5
štatistické metódy hodnotenia kvality v zlievarenskej výrobe
5
spracovávanie finančných rozpočtov projektových alebo investičných akcií v zlievarenskej výrobe
Špecifikácia:
Kalkulovanie nákladov v zlievarenskej výrobe
5

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa