Zlievarenský technik kontroly kvality

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zlievarenský technik kontroly kvality

Zlievarenský technik kontroly kvality zaisťuje vstupné, medzioperačné a výstupné kontroly prostredníctvom ďalších kontrolórov alebo laboratórnych pracovníkov. Navrhuje kontrolné metódy a stanovuje konkrétne postupy na realizáciu skúšok kvality. Vykonáva funkčné skúšky, overuje a vyhodnocuje predpísané parametre zlievarenských výrobkov. Kontroluje alebo zaisťuje kontrolu dodržiavania technologickej disciplíny, vrátane navrhovania opatrení na zvýšenie kvality. Vykonáva fyzikálne, prípadne chemické skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov. Vyhodnocuje výsledky, formulácie záverov a vydáva posudky. Vedie príslušnú dokumentáciu.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Kvalitár v zlievarenskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3117009 - Zlievarenský technik kontroly kvality
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Technik hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 štatistické metódy hodnotenia kvality
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 5 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 5 zásady kontroly a nastavovania meradiel
 • stupeň EKR 5 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 5 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 5 systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
 • stupeň EKR 5 manažment kvality
 • stupeň EKR 5 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 5 chyby odliatkov
 • stupeň EKR 5 nedeštruktívne metódy skúšania (prežarovanie)
 • stupeň EKR 5 zásady kontroly a nastavovania meradiel
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 5 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
  Špecifikácia:
  materiály potrebné pre výrobu odliatkov, modelov a jadrovníkov
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
  Špecifikácia:
  normy a štandardy kvality v zlievarenstve
 • stupeň EKR 5 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
  Špecifikácia:
  v oblasti zlievarenstva
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 4 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
 • stupeň EKR 4 technológia liatia kovov a cizelérstva
 • stupeň EKR 4 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 4 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
  Špecifikácia:
  bezpečnosť v zlievarni a pri práci s materiálmi používanými v zlievarenstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 komunikácia v prevádzke a so zákazníkmi
  Špecifikácia:
  vybavenie reklamácií surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 5 obsluha a riadenie zlievarenských výrobných technologických zariadení
  Špecifikácia:
  dodržiavanie technickej, technologickej a pracovnej disciplíny
 • stupeň EKR 5 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 5 meranie a kontrola výsledkov tepelného spracovania pomocou prístrojov na meranie tvrdosti
 • stupeň EKR 5 meranie a kontrola výsledkov galvanizovania - hrúbky nanesenej vrstvy a kvality povrchu
 • stupeň EKR 5 meranie teplôt pecných priestranstiev, horúcich polotovarov a súčastí rôznych druhov pyrometrov a teplomerov, odhad teploty podľa farby povrchu
 • stupeň EKR 5 posudzovanie a kontrola priebehu technologických procesov pri výrobe a liatí neželezných kovov
 • stupeň EKR 5 posudzovanie a kontrola priebehov technologických procesov pri výrobe ocele, špeciálnych ocelí a zliatin
 • stupeň EKR 5 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v zlievarenskej výrobe
  Špecifikácia:
  plány kontroly kvality surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 5 technologické skúšky v zlievarenskej výrobe
  Špecifikácia:
  evidovanie technickej dokumentácie kvality na pracovisku zlievarenskej výroby
 • stupeň EKR 5 technologické skúšky s vysokým stupňom inovácie v zlievarenskej výrobe
  Špecifikácia:
  vyhodnotenie výsledkov kontroly akosti a kvality surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v zlievarenstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie