Zlievarenský technik technológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zlievarenský technik technológ

Zlievarenský technik technológ stanovuje technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu zlievarenskej výroby. Koordinuje systém kvality, kontroluje dodržiavanie technologických predpisov. Vykonáva normotvorné činnosti, spolupracuje pri optimalizácii nákladovosti výroby a vedie príslušnú technickú dokumentáciu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Technológ prípravy výroby
Zlievarenský technológ
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3117008 - Zlievarenský technik technológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Technik hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 5 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 5 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 5 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
 • stupeň EKR 5 zásady a postupy konštruovania z kovu
  Špecifikácia:
  výroba odliatkov
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
  Špecifikácia:
  v zlievarenstve, výroba odliatkov, foriem, jadier a modelov
 • stupeň EKR 5 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 5 normy spotreby práce
 • stupeň EKR 5 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  modelovanie odliatkov, simulácie liatia
 • stupeň EKR 5 metódy na zlepšovanie procesov a výrobkov
  Špecifikácia:
  vývojové trendy pre výrobu odliatkov
 • stupeň EKR 5 zlievarenské technologické postupové výkresy
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
  Špecifikácia:
  v oblasti zlievarenských zariadení
 • stupeň EKR 4 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia pre tepelné spracovanie kovov
 • stupeň EKR 4 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 4 zásady kontroly a nastavovania meradiel
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
  Špecifikácia:
  materiály používané pre výrobu odliatkov, modelov a jadrovníkov
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  hygiena prevádzky, zlievarenské odpady, trosky, piesky
 • stupeň EKR 4 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
  Špecifikácia:
  pre oblasť zlievarní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 5 riadenie konštrukčných prác a projektov na ucelenom type výrobku od návrhu až po zavedenie do výroby
 • stupeň EKR 5 metodické riadenie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly v zlievarenstve
 • stupeň EKR 5 koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v zlievarenstve
 • stupeň EKR 5 koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových projektov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 5 koordinácia operatívnych plánov zlievarenskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
  Špecifikácia:
  V súvislosti s koordináciou zlievarenskej výroby.
 • stupeň EKR 5 používanie softvéru na konštrukciu 3D modelových zariadení
 • stupeň EKR 5 tvorba zlievarenských technologických postupových výkresov
  Špecifikácia:
  spracovanie kompletných technologických postupov výroby odliatkov
 • stupeň EKR 5 vedenie technickej dokumentácie hutníckej výroby
  Špecifikácia:
  sledovanie technologickej dokumentácie pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 5 vymýšľanie a vývoj nových produktov, popr. modifikácia súčasných produktov
  Špecifikácia:
  pre oblasť zlievárenstva
 • stupeň EKR 5 spolupráca pri výskume, vývoji a príprave nových výrobkov, zavedení nových výrob a technológií v strojárskej výrobe
  Špecifikácia:
  vývoj a zavádzanie nových technológii pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 4 sledovanie, vyhodnocovanie a spracovávanie rozborov hospodárenia
  Špecifikácia:
  Orientovanie sa v ekonomike zlievarenskej výroby, vrátane kalkulovania nákladov na výrobu polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Znalosť zlievarenskej technickej dokumentácie a jej evidencia.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie