Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant zabezpečuje odborné technické práce v oblasti Systému manažérstva kvality (SMK) a kontroly kvality. Vykonáva technickú kontrolu jednotlivých operácií a sleduje technologický proces výroby. Stanovuje postupy na meranie kvality surovín, materiálov a produktov hutníckej výroby. Pripravuje podklady a dokumentáciu súvisiacu s riadením kvality.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Technický kontrolór
Technik riadenia kvality
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3117007 - Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Technik hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 environmentálny manažment
 • stupeň EKR 5 logistika vo výrobe
 • stupeň EKR 5 manažment kvality
 • stupeň EKR 5 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 5 systémové inžinierstvo
 • stupeň EKR 5 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 5 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 5 chyby odliatkov
 • stupeň EKR 5 technológia výroby kovov a zliatin
 • stupeň EKR 5 technológia pretláčania kovov
 • stupeň EKR 5 hutnícka a zlievarenská výroba
 • stupeň EKR 5 štatistické metódy hodnotenia kvality
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 optoelektronické prístroje a zariadenia
 • stupeň EKR 4 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 4 nedeštruktívne metódy merania
 • stupeň EKR 4 zásady kontroly a nastavovania meradiel
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 orientácia v normách kvality v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 5 kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 5 orientácia v normách kvality v strojárstve
 • stupeň EKR 5 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 stanovovanie spôsobov hodnotenia a triedenia kvality a preberacích podmienok v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 5 navrhovanie metód kontroly kvality v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 5 zisťovanie príčin zníženej kvality hutníckych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
 • stupeň EKR 5 vypracovanie plánov kontroly kvality výrobkov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 5 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 5 štatistické metódy hodnotenia kvality v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 5 analýza a vyhodnocovanie systému riadenia kvality a stanovovania operatívnych metód a činností na splnenie požiadaviek na kvalitu
 • stupeň EKR 5 zisťovanie príčin zníženej kvality zlievarenských výrobkov a návrh opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
 • stupeň EKR 5 vypracovanie plánov kontroly kvality zlievarenských výrobkov
 • stupeň EKR 5 orientácia v normách akosti a kvality v zlievarenstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie