Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant zabezpečuje odborné technické práce v oblasti kontroly kvality a systému manažérstva kvality (SMK). Vykonáva odber vzoriek, prípravu a aj ich samotné testovanie. Spracováva prvotné záznamy nameraných hodnôt a pripravuje prvotné analýzy. Vykonáva technickú kontrolu jednotlivých operácií a sleduje technologický proces výroby. Vedie príslušnú dokumentáciu v zmysle platných predpisov a noriem a poskytuje štatistické informácie pre útvar kvality a pre ďalšie odborné útvary. Vyhodnocuje vstupné, výstupné a medzioperačné testy a merania parametrov kvality podľa predpísanej dokumentácie a noriem. Navrhuje postupy na meranie kvality surovín, materiálov a produktov hutníckej výroby. Pripravuje podklady a dokumentáciu súvisiacu s riadením kvality. Samostatne rieši a vybavuje požiadavky vyplývajúce z uplatnených reklamácií na výrobky spoločnosti. Zabezpečuje odborné činnosti koncepčného charakteru v oblasti SMK v súlade s požiadavkami medzinárodných š...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Kód/revízia
4834/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SK Technický kontrolór kvality v hutníctve
SK Technický kontrolór
SK Technik riadenia kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
P ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117007
ESCO
1245
SK NACE Rev. 2
C24
CPA 2015
C24
Príslušnosť k povolaniu
3117007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Budúca
6
systémové inžinierstvo
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Riadenie v strojárstve a kovovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy spracovávania podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
optoelektronické prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nedeštruktívne metódy merania
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby kovov a zliatin
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia pretláčania kovov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hutnícka a zlievarenská výroba
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Budúca
6
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie najnovších stavov a trendov vývoja techniky a technológie výroby v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Budúca
6
meradlá, meracie prístroje a meracie zariadenia v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách a v technických podkladoch v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách kvality v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách akosti a kvality v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v nástrojoch na riadenie a simuláciu metalurgických procesov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Budúca
6
orientácia v normách a predpisoch environmentálneho a energetického manažmentu
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie podkladov a syntéz údajov pre prípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcií
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie metód kontroly kvality v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie spôsobov hodnotenia a triedenia kvality a preberacích podmienok v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov v hutníckych výrobných procesoch a technológiách využívajúcich vodík
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Budúca
6
kontrola a participácia na príprave podkladov na analýzy a štatistiky prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie a kontrola priebehov technologických procesov pri výrobe ocele, špeciálnych ocelí a zliatin
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Budúca
6
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v zlievarenskej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie štatistických metód hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a vyhodnocovanie systému riadenia kvality a stanovovania operatívnych metód a činností na splnenie požiadaviek na kvalitu v hutníctve
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie štatistických výkazov, uzávierok a analýz príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza dát automatizovaného meracieho systému, snímačov zariadení a pod.
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie príčin zníženej kvality hutníckych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie príčin zníženej kvality zlievarenských výrobkov a návrh opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii hutníckej výroby
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Budúca
6
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie plánov kontroly kvality zlievarenských výrobkov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha testovacích a diagnostických prístrojov
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?