Technický pracovník v hutníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technický pracovník v hutníctve

Technický pracovník v hutníctve vykonáva činnosti technicko-hospodárskeho charakteru, pripravuje technickú dokumentáciu, samostatne rieši pracovné problémy, ovláda základné technológie používané v hutníckej výrobe, orientuje sa v technologických postupoch výroby a spracovania materiálov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3117006 - Technický pracovník v hutníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Technik hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 4 technológia výroby surového železa
 • stupeň EKR 4 technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
 • stupeň EKR 4 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
  Špecifikácia:
  V oblasti výroby a spracovania kovov.
 • stupeň EKR 3 logistika vo výrobe
 • stupeň EKR 4 meradlá, meracie prístroje a meracie zariadenia v hutníckej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržovania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 operatívna ekonomická a účtovná evidencia o pohybe majetku, zásob, finančných prostriedkov a pod.
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii hutníckej výroby
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 stanovovanie druhu a množstva materiálov a polotovarov na výrobu nových výrobkov hutníckej výroby
 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 meranie technických veličín v hutníctve
 • stupeň EKR 3 stanovovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách hutníckej výroby
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie základných predpisov bezpečnosti, požiarnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia v oblasti výroby a spracovania kovov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie