Zlievarenský špecialista metalurg

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zlievarenský špecialista metalurg

Zlievarenský špecialista metalurg riadi skupinu metalurgov, stanovuje komplexné metalurgické postupy a zaisťuje kontrolu celej metalurgickej prípravy zlievarenskej výroby. Zodpovedá za optimalizáciu nákladov výroby taveniny na odliatky a riadi spracovanie podkladov pre marketingovú a obchodnú činnosť z oblasti metalurgie. Riadi a vyhodnocuje metalurgické skúšky pri inováciách vo výrobe.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Metalurg
Zlievarenský technik metalurg
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146021 - Zlievarenský špecialista metalurg
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technológia tavenia kovov
  Špecifikácia:
  Poznanie riadenia metalurgických postupov pri príprave taveniny.
 • stupeň EKR 7 metódy hodnotenia spotreby energie a riadenie tejto spotreby
  Špecifikácia:
  Riadenie procesov tavenia a prípravy taveniny.
 • stupeň EKR 7 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Metalugické odpady pri tavení.
 • stupeň EKR 7 technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
 • stupeň EKR 7 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 7 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
  Špecifikácia:
  Príprava zliatin na odliatky.
 • stupeň EKR 7 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 7 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 7 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 7 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 7 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
  Špecifikácia:
  Pre oblasť zlievarní.
 • stupeň EKR 7 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  Hygiena prevádzky taviarne, zlievarenské odpady, trosky.
 • stupeň EKR 7 systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
 • stupeň EKR 7 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 7 spôsoby úpravy a rafinácie zliatin v procese tavenia
 • stupeň EKR 7 technická dokumentácia, návody a schémy v zlievarenstve
  Špecifikácia:
  Poznanie a evidencia.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 voľba technologických podmienok pri kompletizácii jednotlivých komponentov vsádzky, dávkovanie vsádzky do pece a riadenie odlievania všetkých druhov neželezných kovov
 • stupeň EKR 7 voľba technologických podmienok pri výrobe a liatí železa a ocele
 • stupeň EKR 7 voľba metalurgických postupov, vyhodnocovanie parametrov procesu dokončenia kovov v agregátoch sekundárnej metalurgie a korekcie procesov
 • stupeň EKR 7 voľba zlievarenských surovín a odlievanie materiálov
 • stupeň EKR 7 stanovenie druhu a množstva materiálu a polotovarov na zlievarenskú výrobu s vysokým stupňom inovácie
  Špecifikácia:
  Vrátanie prípravkov na ošetrovanie taveniny. Zlievarenská výroba s vysokým stupňom inovácie.
 • stupeň EKR 7 stanovovanie a riadenie technologických postupov v zlievarenskej výrobe s vysokým stupňom inovácie
  Špecifikácia:
  Hlavne pre oblasť prípravy a odlievania zliatin. Zlievarenská výroba s vysokým stupňom inovácie.
 • stupeň EKR 7 stanovovanie a riadenie komplexných metalurgických postupov a technických podmienok zlievarenskej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane návrhov na nové projekty.
 • stupeň EKR 7 návrh metód kontroly kvality zlievarenských výrobkov
 • stupeň EKR 7 spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 7 voľba metalurgických postupov, vyhodnocovanie parametrov procesu tavenia kovov v taviacich agregátoch a korekcia procesov tavenia
 • stupeň EKR 7 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 7 optimalizácia nákladov prípravy taveniny na odliatky
  Špecifikácia:
  Zosúladenie požiadaviek zákazníka s minimálnou nákladovosťou výroby.
 • stupeň EKR 7 kontrola technologických postupov rafinácie a úpravy zliatin na výrobu odliatkov
  Špecifikácia:
  Posúdenie optimálneho spôsobu úpravy taveniny.
 • stupeň EKR 7 evidencia údajov a technickej dokumentácie prevádzky taviarne
  Špecifikácia:
  Poznanie rozhodujúcich parametrov nutných na dlhodobé sledovanie a evidenciu.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie