Zlievarenský špecialista projektant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zlievarenský špecialista projektant

Zlievarenský špecialista projektant riadi a koordinuje oblasť vypracovania projektov alebo priamo vykonáva projektové práce pri spracovávaní projektov organizačných, riadiacich, technických, technologických a ďalších systémov alebo procesov v zlievarenskej výrobe.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146020 - Zlievarenský špecialista projektant
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 technická normalizácia a projektovanie
 • stupeň EKR 7 zobrazovacie metódy a základy projektovania
 • stupeň EKR 6 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 6 právne predpisy v oblasti obsluhy technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
 • stupeň EKR 6 technické kreslenie v stavebníctve
 • stupeň EKR 6 automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
 • stupeň EKR 6 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 5 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 5 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
  Špecifikácia:
  Vrátane materiálov pre výrobu foriem a modelov.
 • stupeň EKR 7 zásady ochrany životného prostredia v zlievarenstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 7 riadenie konštrukčných prác a projektov na ucelenom type výrobku od návrhu až po zavedenie do výroby
 • stupeň EKR 7 autorský dozor nad realizovanými stavbami, kontrola realizovaných projektov stavebných diel
  Špecifikácia:
  V oblasti zlievarenstva.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie dispozičných a detailných riešení zlievarenských pracovísk, projektovanie usporiadania prevádzky a ich zariadení
 • stupeň EKR 7 technické výpočty súvisiace s projektmi v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 6 stanovovanie a riadenie technologických postupov v zlievarenskej výrobe s vysokým stupňom inovácie
 • stupeň EKR 6 vypracovanie podkladov na rozpočty stavieb
 • stupeň EKR 6 orientácia v zlievarenských normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 vedenie technickej a projektovej dokumentácie v zlievarenstve
 • stupeň EKR 7 projektovanie technologických a ďalších systémov alebo procesov v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 vedenie skupiny projektantov pri realizácii rozsiahlych stavieb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Autorizačné osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie