Zlievarenský špecialista riadenia kvality

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zlievarenský špecialista riadenia kvality

Zlievarenský špecialista riadenia kvality vyvíja systémy riadenia kvality a koordinuje činnosti pri zavádzaní a vyhodnocovaní týchto systémov vo výrobe odliatkov. Koordinuje v zlievarni riadenie kvality, normalizáciu a skúšobníctvo.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Kvalitár špecialista
Manažér kvality v zlievarenstve
Metodik riadenia kvality
Zmocnenec pre kvalitu v zlievarenstve
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146019 - Zlievarenský špecialista riadenia kvality
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 štatistické metódy hodnotenia kvality
 • stupeň EKR 7 systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
 • stupeň EKR 7 chyby odliatkov
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
  Špecifikácia:
  Normy a štandardy kvality v zlievarenstve.
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 FMEA
 • stupeň EKR 6 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 6 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 6 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
  Špecifikácia:
  Bezpečnosť v zlievarni a pri práci s materiálmi používanými v zlievarenstve.
 • stupeň EKR 6 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
 • stupeň EKR 6 technológia výroby kovov a zliatin
 • stupeň EKR 5 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 5 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
  Špecifikácia:
  Materiály potrebné na výrobu odliatkov, modelov a jadrovníkov.
 • stupeň EKR 5 environmentálny manažment
 • stupeň EKR 7 systémy a štandardy kvality STN EN ISO 18001, ISO/TS 16949
 • stupeň EKR 7 Six Sigma

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 posudzovanie a kontrola priebehu technologických procesov pri výrobe a liatí neželezných kovov
 • stupeň EKR 7 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v zlievarenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Plány kontroly kvality surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v zlievarenstve.
 • stupeň EKR 7 technologické skúšky s vysokým stupňom inovácie v zlievarenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Vyhodnotenie výsledkov kontroly akosti a kvality surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v zlievarenstve.
 • stupeň EKR 7 komunikácia v prevádzke a so zákazníkmi
  Špecifikácia:
  Stanovenie preberacích kvalitatívnych podmienok.
 • stupeň EKR 7 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 7 koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v zlievarenstve
 • stupeň EKR 7 analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
 • stupeň EKR 7 tvorba cieľov a koncepcie kvality v organizácii, vrátanie kontroly ich plnenia
 • stupeň EKR 7 vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov
 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupráce s výrobnými a technickými útvarmi zlievarne
 • stupeň EKR 7 spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v zlievarenstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009 viac...
 • Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie