Zlievarenský špecialista technológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zlievarenský špecialista technológ

Zlievarenský špecialista technológ riadi a komplexne zabezpečuje prípravu technologicky najnáročnejších zlievarenských výrobkov s vysokým stupňom inovácie. Tvorí koncepciu a smer vývoja technológií a technologických postupov v celej firme. Riadi skupinu technológov a zodpovedá za kontrolu dodržiavania technologických predpisov, vrátane normotvornej činnosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Technológ vývojár
Zlievarenský technológ
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146018 - Zlievarenský špecialista technológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy konštruovania z kovu
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
  Špecifikácia:
  V zlievarenstve, výroba odliatkov, foriem, jadier a modelov.
 • stupeň EKR 7 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 7 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 7 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
  Špecifikácia:
  Materiály používané na výrobu odliatkov, modelov a jadrovníkov.
 • stupeň EKR 7 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  Hygiena prevádzky, zlievarenské odpady, trosky, piesky.
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Modelovanie odliatkov, simulácie liatia.
 • stupeň EKR 7 metódy na zlepšovanie procesov a výrobkov
  Špecifikácia:
  Modelovanie odliatkov, simulácie liatia.
 • stupeň EKR 7 zlievarenské technologické postupové výkresy
 • stupeň EKR 7 užitková hodnota a cena výrobku
  Špecifikácia:
  Vyhodnotenie úspešnosti cenových ponúk nových odliatkov.
 • stupeň EKR 6 normy spotreby práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie konštrukčných prác a projektov na ucelenom type výrobku od návrhu až po zavedenie do výroby
 • stupeň EKR 7 koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v zlievarenstve
 • stupeň EKR 7 koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových projektov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 7 používanie softvéru na konštrukciu 3D modelových zariadení
 • stupeň EKR 7 tvorba zlievarenských technologických postupových výkresov
  Špecifikácia:
  Spracovanie kompletných technologických postupov výroby odliatkov.
 • stupeň EKR 7 sledovanie, vyhodnocovanie a spracovávanie rozborov hospodárenia
  Špecifikácia:
  Orientovanie sa v ekonomike zlievarenskej výroby, vrátane kalkulovania nákladov na výrobu nových polotovarov a výrobkov.
 • stupeň EKR 7 vymýšľanie a vývoj nových produktov, popr. modifikácia súčasných produktov
  Špecifikácia:
  Navrhovanie a vývoj nových produktov pre oblasť zlievarenstva.
 • stupeň EKR 7 stanovenie druhu a množstva materiálu a polotovarov na zlievarenskú výrobu s vysokým stupňom inovácie
 • stupeň EKR 7 stanovovanie a riadenie technologických postupov v zlievarenskej výrobe s vysokým stupňom inovácie
 • stupeň EKR 7 technologické skúšky s vysokým stupňom inovácie v zlievarenskej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie kontroly technologických postupov v zlievarenskej výrobe s vysokým stupňom inovácie
 • stupeň EKR 7 vedenie technickej dokumentácie v zlievarenstve
  Špecifikácia:
  Sledovanie technologickej dokumentácie pri výrobe odliatkov.
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri výskume, vývoji a príprave nových výrobkov, zavedení nových výrob a technológií v zlievarenstve
  Špecifikácia:
  Vývoj a zavádzanie nových technológii pri výrobe odliatkov.
 • stupeň EKR 7 orientácia v zlievarenských normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Poznanie zlievarenskej technickej dokumentácie a jej evidencia.
 • stupeň EKR 7 vykonávanie overovacích skúšok technológie s vysokým stupňom inovácie v zlievarenstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie