Metalograf

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Metalograf

Metalograf skúma vzorky kovových materiálov. Pri použití optickej mikroskopie vypracováva kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky mikroštruktúry. Vykonáva metalografické analýzy fáz (veľkosť, tvar, usporiadanie, množstvo, druh a orientáciu, defekty týchto fáz, atď.). Podieľa sa na objasňovaní príčin materiálových defektov a technologických problémov pri výrobe kovových materiálov, počas spracovania a havárií strojných častí alebo celkov. Analyzuje chemické zloženie materiálov. Vykonáva laboratórne práce vývojového a výskumného charakteru.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Laborant metalografického laboratória
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146016 - Metalograf
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 6 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 6 technológia výroby surového železa
 • stupeň EKR 6 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 6 technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
 • stupeň EKR 6 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 6 technológia liatia kovov a cizelérstva
 • stupeň EKR 6 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 6 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 6 chyby odliatkov
 • stupeň EKR 6 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
 • stupeň EKR 6 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
 • stupeň EKR 6 technológia tvárnenia materiálov
 • stupeň EKR 6 kovové materiály a ich vlastnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 obsluha zariadení (vrátane nastavovania, údržby a pod.) pre výskumné, vývojové a prevádzkové skúšky výrobkov
 • stupeň EKR 6 príprava anorganických chemikálií s využitím jednotlivých druhov chemických reakcií a výpočtov
 • stupeň EKR 6 vykonávanie kvantitatívnych metód stanovenia anorganických i organických látok
 • stupeň EKR 6 meranie chemických a fyzikálne chemických veličín (hmotnosti, objemu, teploty, hustoty, pH a pod.)
 • stupeň EKR 6 analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 6 orientácia v normách a technických postupoch v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 6 posudzovanie metalografických štruktúr a snímok mikroštruktúr kovového materiálu
 • stupeň EKR 6 obsluha laboratórnej techniky pri laboratórnej práci
 • stupeň EKR 5 obsluha chemických aparatúr a zariadení
 • stupeň EKR 6 zoraďovanie, nastavovanie a programovanie chemických laboratórnych prístrojov
 • stupeň EKR 6 vykonávanie odborných činností a výskumných úloh v oblasti metalografie a elektrónovej mikroskopie železných a neželezných kovov a zliatin

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie