Hutnícky špecialista technológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hutnícky špecialista technológ

Hutnícky špecialista technológ rieši úlohy zásadného, koncepčného významu, metodického a výhľadového charakteru vo všetkých činnostiach spoločnosti v hutníctve. Zavádza progresívne metódy, postupy a systémy, vypracováva stanoviská k najdôležitejším činnostiam rozvoja v oblastiach výrobno-technickej, výskumnej činnosti a riadenia kvality a environmentu v hutníctve.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146015 - Hutnícky špecialista technológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 7 technológia výroby surového železa
 • stupeň EKR 7 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 7 technológia výroby kovov a zliatin
 • stupeň EKR 7 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 7 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 7 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 náuka o kovoch a kovových materiáloch
 • stupeň EKR 6 technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
 • stupeň EKR 6 technológia valcovania kovov
 • stupeň EKR 6 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 6 technologické postupy používané pri povrchových úpravách plastov, dreva, ocele, ľahkých kovov a sklolaminátu
 • stupeň EKR 6 metódy na zlepšovanie procesov a výrobkov
 • stupeň EKR 6 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 5 technológia galvanického pokovovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v normách stanovených predpisov medzinárodných a národných certifikačných organizácií v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie a spracovávanie metalurgických podkladov o kovovýrobe pre marketingovú a obchodnú činnosť
 • stupeň EKR 7 stanovovanie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu hutníckej výroby
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a kontrola priebehov technologických procesov pri výrobe ocele, špeciálnych ocelí a zliatin
 • stupeň EKR 7 tavenie kovov
 • stupeň EKR 7 riadenie procesu kontinuálneho valcovania materiálov
 • stupeň EKR 7 obsluha a riadenie procesu liatia kovov
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch a v technických normách požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie technologického úseku kovovýroby
 • stupeň EKR 7 riadenie technologických postupov a technických podmienok v kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie technologických postupov v hutníckej výrobe s vysokým stupňom inovácie
 • stupeň EKR 6 orientácia v normách a dokumentácii na obsluhu zariadení a riadenie technologických procesov v oblasti životného prostredia
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách, predpisoch a pracovných postupoch v hutníckej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie