Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji

Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji riadi kolektív výskumných, vývojových a technických pracovníkov. Metodicky vedie, koordinuje a rieši zložité výskumné a vývojové úlohy. Vykonáva overovacie skúšky nových materiálov a technológií zlievarenskej výroby, rieši aktuálne výrobné úlohy v oblasti inovácií a zvyšovania kvality výrobkov. Analýzy experimentálnych výsledkov spracováva formou výskumných správ.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Zlievarenský vývojár
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146017 - Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 7 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 7 technológia zhotovovania zlievarenských foriem a modelových zariadení
 • stupeň EKR 7 technológia liatia kovov a cizelérstva
 • stupeň EKR 7 technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 7 technológia výroby foriem
 • stupeň EKR 7 zlievarenské technologické postupové výkresy
 • stupeň EKR 7 chyby odliatkov
 • stupeň EKR 7 technológia výroby zlievarenských foriem a jadier
 • stupeň EKR 7 postupy prípravy formovacích a jadrových zmesí
 • stupeň EKR 7 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
  Špecifikácia:
  Poznatky musí vo výskumnej činnosti využívať tvorivo s cieľom vyvinúť environmentálne aj prevádzkovo bezpečný proces, resp. produkt.
 • stupeň EKR 7 ochrana životného prostredia
  Špecifikácia:
  Musí disponovať poznatkami z oblasti environmentálnej legislatívy.
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
 • stupeň EKR 7 sledovanie inovácií a vývojových trendov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 6 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 6 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 6 technológia výroby kovov a zliatin
 • stupeň EKR 6 hutnícka a zlievarenská výroba
 • stupeň EKR 5 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 5 technológia výroby surového železa
 • stupeň EKR 5 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 5 technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
 • stupeň EKR 5 technológia tavenia a odlievania drahých kovov
 • stupeň EKR 5 technológia práškovej metalurgie
 • stupeň EKR 5 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 5 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 5 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 5 technológia pre tepelné spracovanie kovov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riešenie a vyhodnocovanie výskumných a vývojových úloh s využitím výskumných metód
  Špecifikácia:
  Zameranie na nové postupy výroby odliatkov.
 • stupeň EKR 7 koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových projektov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 7 medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových projektov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 7 manažment procesu návrhu a vývoja
  Špecifikácia:
  Riadenie procesov vývoja nových odliatkov a nových technológií pre ich výrobu.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a kontrola priebehu technologických procesov pri výrobe a liatí neželezných kovov
  Špecifikácia:
  Riadenie overovacích skúšok.
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových projektov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 7 spracovávanie úvodných a realizačných projektov v zlievarenstve
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie dispozičných a detailných riešení zlievarenských pracovísk, projektovanie usporiadania prevádzky a ich zariadení
 • stupeň EKR 7 projektovanie rozsiahlych zmien a rekonštrukcií zlievarenských prevádzok a projektov pri rozširovaní a zmenách výrob a pod.
 • stupeň EKR 7 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh pri výrobe odliatkov
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technologických postupoch v zlievarenstve
 • stupeň EKR 7 analyzovanie experimentálnych výsledkov a ich spracovanie formou výskumných správ
 • stupeň EKR 6 publikovanie a prezentácia výsledkov výskumnej a dokumentačnej činnosti
  Špecifikácia:
  Zostavovanie a tvorba výskumných správ v oblasti zlievarenstva.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie