Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji

Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji tvorivým spôsobom aplikuje vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií v hutníckej výrobe. Neustále sleduje najnovšie trendy vývoja techniky a technológie v hutníckej výrobe. Vykonáva overovacie skúšky nových materiálov a technológií hutníckej výroby, rieši aktuálne výrobné úlohy v oblasti inovácií a zvyšovania kvality výrobkov. Analýzy experimentálnych výsledkov spracováva formou výskumných správ.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Hutnícky inžinier výskumný a vývojový pracovník
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146014 - Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 7 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 7 technológia výroby surového železa
 • stupeň EKR 7 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 7 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 7 systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
 • stupeň EKR 7 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 7 sledovanie najnovších stavov a trendov vývoja techniky a technológie výroby v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 náuka o materiáloch, materiálové inžinierstvo
 • stupeň EKR 6 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 6 technológia ťažby kovov
 • stupeň EKR 6 vlastnosti žiaruvzdorných materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 stanovovanie technologických postupov v hutníckej výrobe s vysokým stupňom inovácie
 • stupeň EKR 7 vykonávanie technických skúšok technológie s vysokým stupňom inovácie v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technických postupoch v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 koordinácia práce na riešení výskumných a vývojových úloh v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie tímu výskumných a technických pracovníkov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 analyzovanie experimentálnych výsledkov a ich spracovanie formou výskumných správ
 • stupeň EKR 7 vývoj nových typov metalurgických procesov
 • stupeň EKR 7 vývoj nových akostí v metalurgii
 • stupeň EKR 7 tvorba písomných dokumentov súvisiacich s výskumnou a vývojovou činnosťou
 • stupeň EKR 7 účasť na tvorbe vedeckých, odborných príspevkov a monografií
 • stupeň EKR 7 vykonávanie overovacích skúšok technológie s vysokým stupňom inovácie v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 používanie vhodných metód výskumu a vývoja v oblasti metalurgie, tvárnenia materiálov, hľadania ekologických riešení v hutníctve, testovanie, meranie, analýza a kontrola štruktúry materiálov
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 6 komunikácia a práca s odbornou literatúrou v cudzom jazyku
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie overovacích skúšok vývoja a výskumu nových technológií v hutníckej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie