Špecialista riadenia kvality v hutníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia kvality v hutníctve

Špecialista riadenia kvality v hutníctve riadi, plánuje, koordinuje a kontroluje činnosť v hutníckej výrobe, zabezpečuje tvorbu plánov, cieľov a koncepcií kvality. Sleduje vývoj kvality a pravidelne ho vyhodnocuje. Navrhuje nové riešenia a opatrenia na zvyšovanie kvality a kontroluje ich realizáciu. Spolupracuje s výrobnými a technickými útvarmi organizácie.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Hutnícky inžinier technik riadenia kvality
Manažér kvality v hutníctve
Metodik riadenia kvality v hutníctve
Zmocnenec pre kvalitu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146013 - Špecialista riadenia kvality v hutníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 environmentálny manažment
 • stupeň EKR 7 integrované systémy riadenia
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
 • stupeň EKR 7 spôsoby merania a skúšania procesov/produktov v manažmente
 • stupeň EKR 7 manažment rizík
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
 • stupeň EKR 7 systémové inžinierstvo
 • stupeň EKR 6 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 6 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 6 technológia výroby surového železa
 • stupeň EKR 6 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 6 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 5 zásady BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 sledovanie výkonnosti procesov
 • stupeň EKR 7 Sledovanie spokojnosti zákazníkov s kvalitou vykonávaných činnosti, produktov a služieb
 • stupeň EKR 7 analýza a vyhodnocovanie systému riadenia kvality a stanovovania operatívnych metód a činností na splnenie požiadaviek na kvalitu
 • stupeň EKR 7 analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
 • stupeň EKR 7 monitoring a meranie procesov/produktov v manažmente
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
 • stupeň EKR 7 riadenie dokumentácie v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 7 riadenie nezhody v oblasti manažmentu
 • stupeň EKR 7 riadenie procesu budovania, udržiavania a rozvoja systému riadenia kvality v organizácii
 • stupeň EKR 7 spracovávanie interných metodík, smerníc a noriem akosti a plánovanie kontroly kvality
 • stupeň EKR 7 spracovávanie procesných analýz v manažmente
 • stupeň EKR 7 stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality
 • stupeň EKR 7 stanovovanie metód hodnotenia kvality v organizácii
 • stupeň EKR 7 tvorba cieľov a koncepcie kvality v organizácii, vrátane kontroly ich plnenia
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie rizík a návrh vhodných opatrení
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii hutníckej výroby
 • stupeň EKR 7 zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
 • stupeň EKR 7 pravidelné kontroly a audity podľa noriem kvality a spolupráca pri odstraňovaní nezrovnalostí
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie interných auditov a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov
 • stupeň EKR 7 koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 6 orientácia v normách kvality v hutníckej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004
 • Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009 viac...
 • Certifikát v zmysle systému manažérstva bezpečnosti pri práci viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie