Špecialista riadenia kvality v hutníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality v hutníctve riadi, plánuje, koordinuje a kontroluje činnosť v hutníckej výrobe, zabezpečuje tvorbu plánov, cieľov a koncepcií kvality. Sleduje vývoj kvality a pravidelne ho vyhodnocuje. Navrhuje nové riešenia a opatrenia na zvyšovanie kvality a kontroluje ich realizáciu. Spolupracuje s výrobnými a technickými útvarmi organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy
Hutnícky inžinier technik riadenia kvality
Manažér kvality v hutníctve
Metodik riadenia kvality v hutníctve
Zmocnenec pre kvalitu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2146013 - Špecialista riadenia kvality v hutníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
environmentálny manažment
7
integrované systémy riadenia
7
projektový manažment
7
manažment kvality
7
spôsoby merania a skúšania procesov/produktov v manažmente
7
manažment rizík
7
personálny manažment
7
systémové inžinierstvo
7
technológia výroby ocele
6
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
6
technológia výroby surového železa
6
technológia tepelného spracovania kovov
6
technológia tvárnenia kovov
6
zásady BOZP a PO
5

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie výkonnosti procesov
7
Sledovanie spokojnosti zákazníkov s kvalitou vykonávaných činnosti, produktov a služieb
7
analýza a vyhodnocovanie systému riadenia kvality a stanovovania operatívnych metód a činností na splnenie požiadaviek na kvalitu
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
7
monitoring a meranie procesov/produktov v manažmente
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
7
riadenie dokumentácie v oblasti manažmentu
7
riadenie nezhody v oblasti manažmentu
7
riadenie procesu budovania, udržiavania a rozvoja systému riadenia kvality v organizácii
7
spracovávanie interných metodík, smerníc a noriem akosti a plánovanie kontroly kvality
7
spracovávanie procesných analýz v manažmente
7
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality
7
stanovovanie metód hodnotenia kvality v organizácii
7
tvorba cieľov a koncepcie kvality v organizácii, vrátane kontroly ich plnenia
7
vyhľadávanie rizík a návrh vhodných opatrení
7
vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii hutníckej výroby
7
zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
7
pravidelné kontroly a audity podľa noriem kvality a spolupráca pri odstraňovaní nezrovnalostí
7
vyhodnocovanie interných auditov a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov
7
koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v hutníckej výrobe
7
orientácia v normách kvality v hutníckej výrobe
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004
  • Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
    viac...
  • Certifikát v zmysle systému manažérstva bezpečnosti pri práci
    viac...