Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe riadi, organizuje a koordinuje činnosť v oblasti zvereného úseku v zlievarenstve v zmysle platných zásad ekonomického rozvoja, cieľov a stratégie spoločnosti. Vykonáva riadenie najzložitejších personálnych, finančných, výrobných a údržbárskych, technologických, marketingových, nákupných, environmentálnych, strategických, resp. právnych činností. Prenáša požiadavky vrcholových manažérov na podriadených zamestnancov a zabezpečuje ich plnenie. Zodpovedá za činnosti súvisiace so systémom manažérstva kvality, systémom environmentálneho manažérstva a systémom energetického manažérstva v rozsahu kompetencií útvaru. Zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov a interných predpisov spoločnosti pre jednotlivé oblasti podnikania.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Hlavný manažér v hutníckej výrobe
Riaditeľ odboru
Riaditeľ spoločnosti
Riaditeľ závodu
Vedúci prevádzky
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321011 - Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Manažér v priemysle

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 7 technológia tavenia kovov
 • stupeň EKR 7 technológia výroby surového železa
 • stupeň EKR 7 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 7 technológia valcovania kovov
 • stupeň EKR 7 technológia ťahania kovov
 • stupeň EKR 7 technológia výroby kovov a zliatin
 • stupeň EKR 7 hutnícka a zlievarenská výroba
 • stupeň EKR 7 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 7 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
 • stupeň EKR 7 technológia zlievarenstva
 • stupeň EKR 7 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 6 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 6 technológia galvanického pokovovania
 • stupeň EKR 6 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 6 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 6 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 6 technológia výroby koksu
 • stupeň EKR 6 environmentálny manažment
 • stupeň EKR 6 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 6 štatistické metódy hodnotenia kvality

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie prác pri vypracovaní prevádzkovej dokumentácie hutníckej výroby
 • stupeň EKR 7 posudzovanie potreby strojov a zariadení pre hutnícku výrobu a ich výber z existujúcej ponuky
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a v technických podkladoch v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie technologického úseku hutníckej výroby
 • stupeň EKR 7 riadenie výrobnej činnosti v celom komplexe hutníckej výroby
 • stupeň EKR 7 riadenie technologických postupov v hutníckej výrobe s vysokým stupňom inovácie
 • stupeň EKR 7 riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu hutníckej výroby
 • stupeň EKR 7 riadenie špeciálnych procesov hutníckej výroby
 • stupeň EKR 7 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách hutníckej výroby
 • stupeň EKR 7 koordinácia prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi podniku hutníckej výroby
 • stupeň EKR 7 riadenie projektového tímu a projektovej činnosti v oblasti hutníctva
 • stupeň EKR 7 spolupráca s odbornými útvarmi na riadení kvality produkcie
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov pre cenové kalkulácie hutníckych výrobkov
 • stupeň EKR 7 koordinácia spracovania technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 stanovovanie a riadenie metalurgických postupov a technických podmienok v hutníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 riadenie technologických postupov a technických podmienok v kovovýrobe
 • stupeň EKR 6 riadenie a spracovávanie metalurgických podkladov o kovovýrobe pre marketingovú a obchodnú činnosť
 • stupeň EKR 6 kontrola a sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov a zisťovanie príčin odchýlok od plánovaných parametrov
 • stupeň EKR 6 identifikácia rizík, environmentálnych aspektov a dopadov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie