Čistič kanalizačných zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Čistič kanalizačných zariadení

Čistič kanalizačných zariadení čistí a kontroluje kanalizačné siete, prípojky, kanalizačné čerpacie stanice a čistiarenské zariadenia vrátane údržby a opráv pri likvidácii odpadových vôd od producentov znečistenia. Odstraňuje nánosy a nečistoty v kanalizačnej sieti; čistí žumpy a septiky. Vyhľadáva a lokalizuje zdroje balastných vôd a producentov vôd z povrchového odtoku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Pomocný robotník kanalizačnej siete
Vodárenský robotník
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9312 - Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb
SK ISCO-08 9312003 - Čistič kanalizačných zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník vo vodárenstve, vodnom hospodárstve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 1 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 1 technológia montáže a opráv vodovodných a odpadových potrubí a zariadení
 • stupeň EKR 1 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 ručné čistenie kanalizačných sietí, odpadových nádrží a dostupných kanalizačných stôk v podzemí
 • stupeň EKR 1 údržba a opravy zariadení na prevádzkach odpadov a vnútorných kanalizácií
 • stupeň EKR 1 vyplňovanie a evidencia záznamov o čistení kanalizačného potrubia, prípojok a objektov kanalizačných sietí
 • stupeň EKR 1 orientácia v technologických procesoch slúžiacich na čerpanie, úpravu, rozvod, odkanalizovanie a čistenie vody
 • stupeň EKR 1 orientácia v technickej dokumentácii vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie