Pomocný pracovník vo vodárenstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník vo vodárenstve vykonáva pomocné, obslužné a manipulačné činnosti vo vodárenstve.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Vodárenský robotník
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
2
EKR
2
ISCED
252
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
Právny predpis:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z.
ISCO-08
9312 - Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb
SK ISCO-08
9312002 - Pomocný pracovník vo vodárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník vo vodárenstve, vodnom hospodárstve

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
2
stroje a zariadenia vo vodárenstve
Špecifikácia:
Druhy strojov a zariadení používaných vo vodárenstve. Postupy obsluhy a údržby malej mechanizácie, strojov a zariadení vo vodárenstve.
2
technická dokumentácia vo vodárenstve
2
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
2
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
2
vodárne, čistiarne odpadových vôd
Špecifikácia:
Princípy fungovania a prevádzky vodární a ČOV, prehľad o príslušných procesoch a používaných technológiách.
2
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
2
spôsoby nakladania s odpadmi
Špecifikácia:
Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom vo vodárenstve.
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
metódy zisťovania a lokalizácie únikov vody na vodovodnej sieti
2
metódy a princípy prevádzky a údržby vodojemov
Špecifikácia:
Postupy prevádzky, čistenia a dezinfekcie vodojemov.
2
bezpečnostné, hygienické a prevádzkové predpisy vo vodárenstve
2
náradie a materiály na údržbu vodárenských objektov
Špecifikácia:
Ručné náradie a materiály na čistenie, dezinfekciu a odkalovanie verejných vodovodov, verejných kanalizácií, vodojemov a čistiarní odpadových vôd.
2
postupy pri odstraňovaní porúch a havarijných stavov vodárenských objektov
2

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ručné čistenie kanalizačných sietí, odpadových nádrží a dostupných kanalizačných stôk v podzemí
2
obsluha malej mechanizácie pri údržbe a čistení vodárenských a vodohospodárskych objektov, vodovodných a kanalizačných sietí
2
nastavovanie, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojov a zariadení vo vodárenstve
Špecifikácia:
Ručné čistenie a dezinfekcia vodárenských strojov a zariadení.
2
obsluha technologických zariadení kalových polí čistiarní odpadových vôd, vrátane manipulácie s vyťaženým materiálom
2
pomocné práce pri prevádzke a údržbe verejných vodovodov a kanalizácií
Špecifikácia:
Prevádzka a údržba vodovodného a kanalizačného potrubia, jeho čistenie, dezinfekcia, odkalovanie a odvzdušňovanie.
2
pomocné práce pri ochrane objektov verejných vodovodov
2
pomocné práce pri zisťovaní a lokalizácii únikov vody na vodovodnej sieti
2
zabezpečovanie zimnej údržby vodovodného potrubia, vodojemov, vodovodnej siete a kanalizácií
2
pomocné práce v čistiarňach odpadových vôd
Špecifikácia:
Odstraňovanie tuhého odpadu.
2
pomocné práce pri prevádzke a údržbe vodojemov
Špecifikácia:
Prevádzka, čistenie a dezinfekcia vodojemov.
2
nakladanie s odpadmi
Špecifikácia:
Nakladanie so vzniknutým odpadom vo vodárenstve.
2
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa