Pomocný pracovník vo vodárenstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník vo vodárenstve

Pomocný pracovník vo vodárenstve vykonáva pomocné, obslužné a manipulačné činnosti vo vodárenstve.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Vodárenský robotník
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 2
EKR 2
ISCED 252
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
Právny predpis:
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z.
ISCO-08 9312 - Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb
SK ISCO-08 9312002 - Pomocný pracovník vo vodárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník vo vodárenstve, vodnom hospodárstve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
 • stupeň EKR 2 stroje a zariadenia vo vodárenstve
  Špecifikácia:
  Druhy strojov a zariadení používaných vo vodárenstve. Postupy obsluhy a údržby malej mechanizácie, strojov a zariadení vo vodárenstve.
 • stupeň EKR 2 technická dokumentácia vo vodárenstve
 • stupeň EKR 2 metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
 • stupeň EKR 2 metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
 • stupeň EKR 2 vodárne, čistiarne odpadových vôd
  Špecifikácia:
  Princípy fungovania a prevádzky vodární a ČOV, prehľad o príslušných procesoch a používaných technológiách.
 • stupeň EKR 2 princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
 • stupeň EKR 2 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom vo vodárenstve.
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 metódy zisťovania a lokalizácie únikov vody na vodovodnej sieti
 • stupeň EKR 2 metódy a princípy prevádzky a údržby vodojemov
  Špecifikácia:
  Postupy prevádzky, čistenia a dezinfekcie vodojemov.
 • stupeň EKR 2 bezpečnostné, hygienické a prevádzkové predpisy vo vodárenstve
 • stupeň EKR 2 náradie a materiály na údržbu vodárenských objektov
  Špecifikácia:
  Ručné náradie a materiály na čistenie, dezinfekciu a odkalovanie verejných vodovodov, verejných kanalizácií, vodojemov a čistiarní odpadových vôd.
 • stupeň EKR 2 postupy pri odstraňovaní porúch a havarijných stavov vodárenských objektov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 ručné čistenie kanalizačných sietí, odpadových nádrží a dostupných kanalizačných stôk v podzemí
 • stupeň EKR 2 obsluha malej mechanizácie pri údržbe a čistení vodárenských a vodohospodárskych objektov, vodovodných a kanalizačných sietí
 • stupeň EKR 2 nastavovanie, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojov a zariadení vo vodárenstve
  Špecifikácia:
  Ručné čistenie a dezinfekcia vodárenských strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 2 obsluha technologických zariadení kalových polí čistiarní odpadových vôd, vrátane manipulácie s vyťaženým materiálom
 • stupeň EKR 2 pomocné práce pri prevádzke a údržbe verejných vodovodov a kanalizácií
  Špecifikácia:
  Prevádzka a údržba vodovodného a kanalizačného potrubia, jeho čistenie, dezinfekcia, odkalovanie a odvzdušňovanie.
 • stupeň EKR 2 pomocné práce pri ochrane objektov verejných vodovodov
 • stupeň EKR 2 pomocné práce pri zisťovaní a lokalizácii únikov vody na vodovodnej sieti
 • stupeň EKR 2 zabezpečovanie zimnej údržby vodovodného potrubia, vodojemov, vodovodnej siete a kanalizácií
 • stupeň EKR 2 pomocné práce v čistiarňach odpadových vôd
  Špecifikácia:
  Odstraňovanie tuhého odpadu.
 • stupeň EKR 2 pomocné práce pri prevádzke a údržbe vodojemov
  Špecifikácia:
  Prevádzka, čistenie a dezinfekcia vodojemov.
 • stupeň EKR 2 nakladanie s odpadmi
  Špecifikácia:
  Nakladanie so vzniknutým odpadom vo vodárenstve.
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie